Qüestionari sobre els glúcids

DevoutForesight avatar
DevoutForesight
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Què són els glúcids segons la Comissió Internacional de Nomenclatura Bioquímica?

Substàncies que comprenen els sucres reductors i no hidrolitzables, i totes aquelles que per hidròlisis donen una o més d'aquests sucres reductors

Quina és la fórmula empírica de molts glúcids?

(CH2O)n

Per què es coneixen els glúcids com a hidrats de carboni?

Perquè estan formats per combinacions de C amb aigua

Què significa la paraula grega 'glykys', de la qual deriva el nom 'glúcid'?

Dolç

Quins grups funcionals posseeixen els glúcids en els seus àtoms de carboni?

Grups hidroxil o alcohol (OH)

Prova els teus coneixements sobre els glúcids amb aquest qüestionari. Aprofundeix en el concepte i classificació d'aquestes biomolècules orgàniques.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Carbohydrates
5 questions

Carbohydrates

WellPositionedBlue avatar
WellPositionedBlue
Use Quizgecko on...
Browser
Browser