Podnikateľské myslenie Mgr. Juraj Mikuš, PhD.

AgileFeministArt avatar
AgileFeministArt
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Aký rozdiel je medzi 'ako by to malo byť' a 'ako to je'?

Rozdiel medzi požadovaným a aktuálnym stavom

Čo je príležitosť podnikateľského myslenia?

Nápad + Zákazníci = Príležitosť

Čo je inovácia v kontexte podnikateľského myslenia?

Rozvoj nového produktu, služby, procesu alebo obchodného modelu

Čo je podnikateľský nápad a aké sú jeho charakteristiky?

Nápad ≠ Príležitosť, podnikateľský nápad sa vyhodnocuje podľa ekonomickej hodnoty a aktuálnosti

Ako sa definuje inovácia v kontexte podnikateľského myslenia?

Proces vytvárania alebo adoptovania nových nápadov

Zistite viac o podnikateľskom myslení a charakteristikách od Mgr. Juraja Mikuša, PhD. Podnikateľské myslenie je kľúčovou schopnosťou v modernom svete práce, zahŕňajúcou identifikáciu a riešenie problémov.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser