Pagsusulit sa Pagpapatunay ng Makataong Kilos sa EsP

InfallibleLaboradite2232 avatar
InfallibleLaboradite2232
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang malaking hamon sa tao ayon sa teksto?

Magpakatao at gamitin ang taglay niyang mga kakayahan

Ano ang ginagamit ng tao hindi lamang upang mabuhay bilang tao, kundi upang magpakatao?

Isip at kilos-loob, konsensiya at kalayaan

Ano ang nakasalalay sa uri ng kilos ng tao ayon kay Agapay?

Anumang uri ng tao ang isang indibiduwal ngayon at kung magiging anong uri siya ng tao sa mga sususnod na araw

Ano ang ginagamit ng tao upang hubugin ang kanyang pagkatao at upang magpakatao?

Isip at kilos-loob, konsensiya at kalayaan

Ano ang ginagamit ng tao ayon kay Agapay upang magdikta kung anong uri siya ng tao sa mga sususnod na araw?

Uri ng kilos

Ang isip at kilos-loob ay ginagamit ng tao upang siya ay mabuhay bilang tao at magpakatao.

False

Ang tao ay may pananagutan sa kawastuhan o kamalian ng kanyang mga kilos.

False

Ang lahat ng kakayahan at pakultad para hubugin ang pagkatao ay ibinigay sa tao.

False

Ang pagkakaroon ng konsensiya at kalayaan ay hindi nakatutulong sa tao upang magpakatao.

False

Ang uri ng tao sa mga susunod na araw ay nakasalalay sa uri ng kanyang mga kilos ngayon.

False

Suriin ang iyong kaalaman sa pagpapatunay gamit ang katwiran, sinadya, at niloob ng tao sa makataong kilos sa pagsusulit na ito. Alamin ang inaasahang maipamalas batay sa MELC 5.3 at patunayan ang iyong kasanayan sa pampagkatuto sa EsP.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser