Neuropsychology Clinical 4th Grade - Trastorns de l'Atenció

HaleQuatrain avatar
HaleQuatrain
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

28 Questions

Què és la síndrome confusional aguda (SCA)?

Una alteració brusca de l'estat mental amb afectació del nivell de consciència i les funcions cognitives.

Quina és la principal característica de la Síndrome Confusional Aguda (SCA)?

Alteració brusca de la consciència i dèficit en l'arousal i les funcions cognitives.

Què representa la Síndrome Confusional Aguda (SCA) més que una malaltia en si mateixa?

Una manifestació d'una altra malaltia o alteració subjacent.

Per què és important detectar ràpidament la Síndrome Confusional Aguda (SCA)?

Per assessorar i derivar-lo a urgències per un tractament immediat.

Quina és la relació entre la Síndrome Confusional Aguda (SCA) i la disfunció cerebral?

La SCA és una manifestació d'una disfunció cerebral subjacent.

Quina és una característica clau de la síndrome confusional agut segons el text?

Fluctuacions radicals en l'estat d'alerta, cognitiu i motor.

Quina és la principal funció dels neuropsicòlegs davant d'un pacient amb Síndrome Confusional Aguda (SCA)?

Detectar ràpidament la SCA i derivar-ho a urgències.

Quina és una conseqüència freqüent de la síndrome confusional agut segons el text?

Desorientació en temps, espai i persona.

Quin percentatge aproximadament de pacients amb síndrome confusional agut acaben morint en un període breu de temps segons el text?

25%

Quin trastorn atencional greu es pot observar en la síndrome confusional agut segons el text?

Pèrdua del fil del discurs i incoherència del mateix.

Quina és una característica clau de les fluctuacions en l'estat d'hipoactivitat i hiperactivitat en pacients amb síndrome confusional agut segons el text?

Fluctuacions abrutes i radicals simultànies a tots els nivells.

Quina és una conseqüència freqüent de l'alteració del ritme son-vigília en pacients amb síndrome confusional agut segons el text?

Oscil·lacions amb somnolència i hipercinesia o agitació.

Quin és un dels principals problemes d'una exploració neuropsicològica en pacients amb síndrome confusional agut segons el text?

Interpretacions errònies del dèficit cognitiu.

Quina és la principal característica de la Síndrome Confusional Aguda (SCA)?

Alteració del nivell de consciència

Quina és una conseqüència freqüent de la síndrome confusional agut segons el text?

Deteriorament de les funcions cognitives

Quina és la relació entre la Síndrome Confusional Aguda (SCA) i la disfunció cerebral?

La SCA és una conseqüència de la disfunció cerebral

Quin trastorn atencional greu es pot observar en la síndrome confusional agut segons el text?

Trastorn d'hipoactivitat

Què representa la Síndrome Confusional Aguda (SCA) més que una malaltia en si mateixa?

Una manifestació d’una altra malaltia o alteració subjacent

Per què és important detectar ràpidament la Síndrome Confusional Aguda (SCA)?

Per prevenir mals majors o identificar disfunció cerebral subjacent

Quina és una conseqüència comuna de l'alteració del ritme son-vigília en pacients amb síndrome confusional agut, segons el text?

Al·lucinacions visuals o somato-sensorials durant el dia

Què provoca la desorientació en temps, espai i persona en pacients amb síndrome confusional agut, segons el text?

Alteracions en la vigilància i la concentració del pacient

Quin percentatge aproximat de pacients amb síndrome confusional agut acaben morint en un període breu de temps, segons el text?

25%

Quina és una característica clau de les fluctuacions en l'estat d’hipoactivitat i hiperactivitat en pacients amb síndrome confusional agut, segons el text?

Són radicals i molt abrutes

Quin és un dels principals problemes d'una exploració neuropsicològica en pacients amb síndrome confusional agut, segons el text?

Interpretacions errònies del dèficit cognitiu de la persona

Quina és la relació entre la Síndrome Confusional Aguda (SCA) i la Síndrome de Wernicke-Korsakoff, segons el text?

La SCA es pot confondre amb la Síndrome de Wernicke-Korsakoff

Quina és la principal característica de la Síndrome Confusional Aguda (SCA) segons el text?

Alteració de l'arousal (letargia-atenció)

'Mai s’ha de realitzar una exploració neuropsicològica en pacients amb SCA' segons el text. Quin és el raonament principal darrere d'aquesta afirmació?

'Perquè pot portar a interpretacions errònies del dèficit cognitiu que la persona presenta'

'En quant a la resolució, el 10-15% són hospitalitzats i el 25% mor en un període breu de temps.' Quina conclusió es pot treure d'aquesta informació segons el text?

'La majoria dels pacients amb SCA moren en un període breu de temps'

Test de Neuropsicologia TEMA 3: TRASTORNS DE L'ATENCIÓ. Comprova el teu coneixement sobre el síndrome confusional aguda (SCA) i altres trastorns de l'atenció en el context de la Neuropsicología Clínica. Preparat per al teu examen amb aquest qüestionari.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser