Microorganisms: Bacteria, Viruses, Infections, and Antibiotics
14 Questions
6 Views
5 Stars

Microorganisms: Bacteria, Viruses, Infections, and Antibiotics

Created by
@WellReceivedCircle

Questions and Answers

Què significa que un microorganisme sigui unicel·lular?

Està format per una sola cèl·lula

Què diferencia els microorganismes autòtrofs dels heteròtrofs?

Els autòtrofs obtenen aliments de matèria inorgànica mentre que els heteròtrofs obtenen aliments per mitjà de matèria orgànica

Quin domini inclou organismes amb embolcall cel·lular, organuls membranosos i cromosoma circular?

Eukarya

Quin tipus de microorganisme té mureïna en la paret cel·lular?

<p>Bacteria</p> Signup and view all the answers

Quin tipus de metabolisme poden tenir els bacteris?

<p>Tots aquests anteriors</p> Signup and view all the answers

Quina és la característica principal dels microorganismes oportunistes?

<p>Actuen com microorganismes pàtogens en determinades ocasions</p> Signup and view all the answers

Quin tipus de bacteris no necessiten oxigen per sobreviure?

<p>Bacteris estrictes</p> Signup and view all the answers

Quin és el tipus de metabolisme del bacteri que té forma de Coc?

<p>Anaerobi</p> Signup and view all the answers

Quina substància és responsable de la forma del bacteri?

<p>Paret bacteriana</p> Signup and view all the answers

Quina substància trenca els enllaços O-glicosídics, matant així al bacteri?

<p>Lisozims</p> Signup and view all the answers

Què fa la penicil·lina als bacteris?

<p>Trenca els enllaços peptidícs</p> Signup and view all the answers

Quina és la funció dels ribosomes en un bacteri?

<p>Síntesi de proteïnes</p> Signup and view all the answers

Què conté el citoplasma d'una cèl·lula bacteriana?

<p>DNA, ribosomes i orgànuls més senzills</p> Signup and view all the answers

Quin és el rol dels flagels en un bacteri?

<p>Moure el bacteri</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Característiques dels microorganismes

 • Un microorganisme unicel·lular és un organisme que està format per una sola cèl·lula.

Tipus de metabolisme

 • Els microorganismes autòtrofs són capaços de produir el seu propi aliment a partir de substàncies inorgàniques, mentre que els heteròtrofs necessiten una font d'aliment exterior.

Classificació dels microorganismes

 • El domini dels bacteris inclou organismes amb embolcall cel·lular, orgànuls membranosos i cromosoma circular.

Estructura cel·lular

 • Els bacteris que tenen mureïna en la seva paret cel·lular es diuen bacteris grampositius.
 • La paret cel·lular dels bacteris conté peptidoglicà (també conegut com a mureïna).

Metabolisme bacterià

 • Els bacteris poden tenir diferents tipus de metabolisme, com ara l'aeròbic, l'anaeròbic, el fermentatiu, etc.
 • Els bacteris en forma de Coc tenen un metabolisme anaeròbic.

Bacteris anaeròbics

 • Els bacteris anaeròbics no necessiten oxigen per sobreviure.

Estructura cel·lular

 • La substància responsable de la forma del bacteri és la paret cel·lular.
 • La lisozima és una substància que trenca els enllaços O-glicosídics de la paret cel·lular dels bacteris, matant-los.

Antibiòtics

 • La penicil·lina és un antibiòtic que mata els bacteris inhibint la síntesi de la paret cel·lular.
 • La penicil·lina és efectiva contra els bacteris grampositius que tenen mureïna a la seva paret cel·lular.

Orgànuls cel·lulars

 • Els ribosomes són els orgànuls cel·lulars responsables de la síntesi de proteïnes en els bacteris.
 • El citoplasma d'una cèl·lula bacteriana conté les molècules necessàries per a la síntesi de proteïnes, com ara els ribosomes.
 • Els flagels són els responsables del moviment dels bacteris.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

Description

Explore els bacteris, els virus, les infeccions i els antibiòtics a través d'aquesta prova que posarà a prova els teus coneixements sobre microorganismes, tipus de cèl·lules i més.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser