Microbiology Sample Collection and Evaluation Quiz

InstructivePrehistoricArt avatar
InstructivePrehistoricArt
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

30 Questions

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışılan testler için en uygun örnekler hangileridir?

Kan, idrar, balgam

Örneklerin laboratuvara taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta nedir?

Örneklerin uygun kaplarda toplanması

Mikrobiyolojik tanı yöntemlerinden hangisi direkt tanı yöntemidir?

Mikroskobik inceleme

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışılan testlerin sonuçlarını değerlendirirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta nedir?

Sonuçların klinik bulgularla uyumlu olması

Mikroskobik inceleme yöntemlerinden hangisi mikroorganizmaların yapısal özelliklerini incelemek için kullanılır?

Tüm bu yöntemler

Mikrobiyolojik tanı yöntemlerinden hangisi indirekt tanı yöntemidir?

Serolojik testler

Yara-apse örneklerinde hangi etkenler akla gelmelidir?

Anaerobik etkenler

İdrar kültürü için en uygun örnek nereden alınmalıdır?

Üretranın ilk akımından

İdrar örneği alınırken hastanın yapması gereken ilk işlem nedir?

Ellerini yıkamak

Yara örneği alınırken hangi özellik önemlidir?

Örneğin derin alınması

Bebeklerde idrar örneği alınırken hangi işlem yapılmalıdır?

İdrar torbasının yapıştırılması

Hangi durumlarda idrar torbasından alınan örnek uygun değildir?

Hastada sonda varsa

Boğaz kültürü alınırken hangi bölgeye bası uygulanmalıdır?

Diş etleri

Solunum sistemine uygun olmayan bir örnek hangisidir?

Sabah alınan ilk balgam

Kan ve steril vücut örnekleri alınmadan yapılan cilt antisepsisi ne gibi sorunlara yol açabilir?

Hastanın tanısını geciktirebilir

Besiyerleri bakterilerin çoğalması için neden gereklidir?

Kültür için uygun ve doğru örnek alımını sağlamak için

Üreme sinyali sonrası hangi işlemler uygulanmalıdır?

Gram boyama ve ekim işlemleri

Balgam örneği alırken hasta ne yapmalıdır?

Derin nefes almalı ve ağız suyla çalkalamalıdır

Gram boyama yönteminin aşağıdakilerden hangisini göstermediği söylenebilir?

Bakterilerin antibiyotik duyarlılığını

Aşağıdakilerden hangisi siliyer bronş epitel hücrelerinin varlığını gösterir?

Gram boyama

Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel vaginoz tanısında kullanılabilir?

Gram boyama

Aşağıdakilerden hangisi Penicillium küf mantarının görüntülenmesinde kullanılır?

Laktofenol pamuk mavisi boyama

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi tüberküloz tanısında kullanılır?

EZN boyama

Aşağıdakilerden hangisi direkt tanı yöntemlerinden biri değildir?

Antibiyogramlar

Makroskobik inceleme sırasında hangi durum parazit varlığına işaret edebilir?

Gaita örneğinde kan ve mukus varlığı

Hangi durum mikroskobik incelemede doğrudan gözlenebilir?

Mantar elemanlarının cilt kazıntısı örneğinde varlığı

Hangi yöntem Enterobius vermicularis adlı parazitin teşhisinde kullanılabilir?

Direkt gaita mikroskobik inceleme

Hangi durum klinik örnekteki etkenin varlığına işaret edebilir?

Gaitada lökosit ve parazit yumurtası/kisti/trofozoiti varlığı

Hangi durum boyalı inceleme sırasında Tüberkülozun teşhisinde kullanılabilir?

Giemza boyama yöntemi ile kan parazitlerinin incelenmesi

"Giardia trofozoid ve kist yapıları" hangi inceleme yöntemi sırasında görülebilir?

Direkt gaita mikroskopik incelemesinde

Test your knowledge on microbiology sample collection, sending to the laboratory, and evaluating the results. This quiz is based on the course 'Microbiology Department of DÜTF Medical Microbiology' by Associate Professor Nida Özcan.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser