Marketing Communication Summary: Introduction

RecommendedNash avatar
RecommendedNash
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat wordt bedoeld met 'Merk als netwerk van associaties'?

Mensen associëren verschillende betekenissen met een merk

Hoe beïnvloedt marketingcommunicatie het merkimago?

Marketingcommunicatie draagt bij aan het waarmaken van beloftes en het opbouwen van vertrouwen

Wat wordt bedoeld met 'IMC (integrated marketing communications)'?

Een geïntegreerde aanpak waarbij één merk zich richt op drie doelgroepen: marketing, consumenten en corporate stakeholders

Wat is het belangrijkste verschil tussen marketing en verkoop?

Marketing richt zich op de behoeften van de consument, terwijl verkoop producten promoot aan individuen

Hoe vloeien marketing en verkoop samen in de digitale wereld?

In de digitale wereld zijn marketing en verkoop naadloos samengevloeid, waarbij transacties online plaatsvinden

Wat wordt bedoeld met het 'Mainstream' paradigma?

Een paradigma dat op een bepaald moment het heersende denkbeeld is, de dominante theorie rond een vakgebied.

Wat is een mogelijke kritiek op het AIDA-model?

Er is geen empirisch bewijs dat consumenten de drie fasen van het model doorlopen.

Wat houdt een paradigmaverschuiving volgens Kuhn in?

Een revolutie in denken waarbij het bestaande paradigma volledig verworpen wordt voor een nieuwe theorie.

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen die paradigmaverschuiving kunnen veroorzaken?

Technologische evolutie, opkomst van internet, BIG Data, geo-locatie en AI.

Waarom wordt merkbekendheid als belangrijk beschouwd volgens het FCB-raster?

Merkbekendheid is cruciaal omdat consumenten eerst merken moeten kennen voordat ze deze kopen.

Learn the fundamental concepts of marketing communication with a focus on the introduction to the network of brand associations and the meanings attributed to brands by consumers. Explore the evolution of brands over time and the transmission of associations from companies to customers.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser