Introduction to Brand Concepts in Marketing Communication

WellWishersCopper avatar
WellWishersCopper
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Wat is een merk volgens de tekst?

Een netwerk van associaties waarin alles samenhangt

Wat is de evolutie van een merk volgens de tekst?

Een relatie die voortdurend verandert door interactie tussen producent en consument

Wat houdt geïntegreerde marketingcommunicatie (IMC) in volgens de tekst?

Het combineren van verschillende communicatieve disciplines om helderheid, consistentie en impact van communicatie te optimaliseren

Wat is het verschil tussen marketingcommunicatie en persoonlijke communicatie volgens de tekst?

Marketingcommunicatie is eenrichtingsverkeer, persoonlijke communicatie tweerichtingsverkeer

Hoeveel doelpublieken heeft een merk volgens de tekst?

3

Wat zijn de 4 P's van marketingcommunicatie?

'Product', 'Prijs', 'Plaats', 'Promotie'

Welke filosofische term duidt op het stelstel van modellen en theorieën dat het denkkader vormt van waaruit de werkelijkheid geanalyseerd en beschreven wordt?

Paradigma

Op welke drie effecten is de hiërarchie van effecten gebaseerd?

Cognitief, Affectief, Gedragsmatig

Welk model voegt een extra dimensie toe aan het AIDA-model?

FCB-model

Wat is vereist voor vormen van attitude en gedrag ten opzichte van een merk volgens de hiërarchie van effecten modellen?

Merkbekendheid

Wat wordt vooral beïnvloed door behoeften en doelen van de consument volgens het Elaboration Likelihood-model?

Motivatie

Wat zijn de drie soorten behoeften en doelen die de motivatie van de consument beïnvloeden volgens het Elaboration Likelihood-model?

Functioneel, Symbolisch, Hedonistisch

Wat zijn de middelen die de consument nodig heeft om een bepaald doel te bereiken volgens het Elaboration Likelihood-model?

Geld of kennis

Wat is voorwaarde om te kopen volgens het Elaboration Likelihood-model?

Aanwezigheid van merk in de supermarkt

Learn about the meaning of brands and their associations, the tangible and intangible aspects of a brand, and the evolution of brands over time. Gain insights into the concept of a brand as a network of associations.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser