Marketing Communication Chapter 1: Introduction to Brand Concepts

WellWishersCopper avatar
WellWishersCopper
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Wat is een merk volgens het merkconcept?

Een netwerk van associaties waarin alles met alles samenhangt.

Wat is de toegevoegde waarde van geïntegreerde marketingcommunicatie (IMC) planning?

Het optimaliseren van helderheid, consistentie en impact van de communicatie.

Wat wordt bedoeld met 'het merk is een relatie die wordt gekenmerkt door een 'ongoing' interactie tussen een producent en een consument'?

Het merk wordt gevormd door de voortdurende interactie tussen producent en consument.

Wat zijn de strategische functies van verschillende communicatieve disciplines in de geïntegreerde marketingcommunicatie (IMC) planning?

Reclame, direct response, verkooppromotie en public relations.

Wat is het verschil tussen marketingcommunicatie en persoonlijke communicatie?

Marketingcommunicatie is gericht op het promoten van producten, terwijl persoonlijke communicatie gericht is op het opbouwen van relaties.

Hoe kan de betekenis van een merk voortvloeien?

'Tangible' en 'intangible' waarnemingen en ervaringen met het merk.

Wat is een paradigma volgens de tekst?

Een set van modellen en theorieën binnen een wetenschappelijke discipline

Wat is het belangrijkste effect dat reclame wil bereiken volgens het AIDA-model?

Action (actie)

Wat is een nadeel van de hiërarchie van effecten modellen volgens de tekst?

Geen ruimte tot interactie tussen drie fasen

Hoe wordt de motivatie van consumenten voornamelijk beïnvloed volgens het Elaboration Likelihood-model?

Door behoeften en doelen: functioneel, symbolisch, hedonistisch

Wat is de betekenis van het Elaboration Likelihood-model als motivatie, bekwaamheid en mogelijkheid hoog zijn?

Kans op verwerking ook hoog

Wat is het doel van marketing en marketingcommunicatie volgens de tekst?

Voldoen aan onvervulde behoeften van consumenten

Wat is het belangrijkste effect dat reclame wil bereiken volgens het hiërarchie van effecten modellen?

Gedragsmatig: reclame wil ons gedrag beïnvloeden

Wat is een belangrijk aspect van het Elaboration Likelihood-model volgens de tekst?

Bereidheid van consument om bepaald gedrag aan de dag te leggen

Wat is een voordeel van de hiërarchie van effecten modellen volgens de tekst?

Goede manier om een communicatieproces te analyseren

Explore the introductory concepts related to brands, such as the meaning people attribute to brands, the tangible and intangible aspects, and the evolving nature of brands over time.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Quiz
10 questions

Quiz

RoomyBlue avatar
RoomyBlue
Branding in Marketing Communication Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser