Language in Media Context: Filipino Communication and Research Review
15 Questions
0 Views
3.7 Stars

Language in Media Context: Filipino Communication and Research Review

Test your knowledge about the Filipino language and culture in the context of media, specifically focusing on the power and reach of television as a medium. This quiz covers topics related to communication and research in the Filipino language within the Philippine context.

Created by
@AppreciableStrength

Questions and Answers

Ano ang isa sa pinakamakapangyarihang midya sa kasalukuyan ayon sa teksto?

Telebisyon

Ano ang isa sa mga naging mabuting epekto sa pagpapalaganap ng cable o satellite connection ayon sa teksto?

pagkakaroon ng kaalaman

Ano ang nangungunang midyum sa telebisyon sa bansa ayon sa teksto?

Wikang Filipino

Sa anong mga programa kapansin-pansin ang malawakang paggamit ng Filipino ayon sa teksto?

<p>Mga teleserye, magazine show, at reality show</p> Signup and view all the answers

Ano ang isa sa mga makabagong paggamit rin ng wika ayon sa teksto?

<p>Sa mundo ng facebook at social media</p> Signup and view all the answers

Anong halimbawa ang ibinigay ng teksto ng biglaang pagkambyo ng wika?

<p>Pagbanggit ng mga salitang Ingles at paghahalo ng Filipino</p> Signup and view all the answers

Ano ang tinutukoy ng 'salitâng siyokoy' ni Virgilio S. Almario?

<p>Mga salitang hindi hiram sa Español at Ingles</p> Signup and view all the answers

Ano ang ginagamit ng mga beki o kabilang sa third sex upang ikubli ang kahulugan ng wika?

<p>Gay lingo</p> Signup and view all the answers

Ano ang pangunahing layunin ng pagsulat ng kritikal na papel?

<p>Makapagbigay ng kritisismo o opinyon batay sa pagsusuri</p> Signup and view all the answers

Anong estilo ng dokumentasyon ang pinakapopular sa larangan ng malayang sining at humanidades?

<p>Estilong MLA</p> Signup and view all the answers

Ano ang 'impluwensiya' ng mga beki o kabilang sa third sex sa pag-usbong ng mga wika gay?

<p>Pang-iimbento ng salita at paggamit ng mga salitang may bagong anyo at kahulugan</p> Signup and view all the answers

Ano ang kahalagahan ng pagkilala sa mga sanggunian sa pagsulat?

<p>Iwasan ang plagiarism o pangongopya</p> Signup and view all the answers

Ano ang ibig sabihin ng 'salitâng siyókoy'?

<p>Salitâ na hiram sa ibang wika</p> Signup and view all the answers

Anong estilo ng dokumentasyon ang pinakamatandang nangungunang pamantayan na unang inilabas noong 1906?

<p>Estilong CMS</p> Signup and view all the answers

Ano ang pangunahing layunin ng pre-writing sa pagsulat?

<p>Magplano at maghanda para sa pagsusulat</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser