Компьютердің құрылымы туралы тест

VigilantHeliodor avatar
VigilantHeliodor
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Бейнежад көлемі неғұрлым үлкен болса, компьютер не істейді?

Компьютердің жұмыс істеу мүмкіндігі жоғарылауы мүмкін

Дыбыстық тақша компьютерге не үшін қолданылады?

Компьютерді компьютерлік ойындардың нәтижелерін көрсету

Желілік тақшалардың бірнеше түрі бар: Ethernet, Token Ring және ...

USB

Дыбыстық тақша компьютердің қандай қосымша функциясы бар?

Компьютерді компьютерлік ойындарға қосу

Бейнекарта не істейді?

Кескіндерді сақтау үшін ғана пайдаланылады

"Дербес компьютер" туралы тест - бұл компьютердің құрылымы жайлы білім алуға арналған. Жүйелік блок, монитор мен пернетақта құрылымы туралы сыйл

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser