Kiểm tra kiến thức Quản lý Dự án Cơ bản

PeacefulForethought avatar
PeacefulForethought
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Công việc nào sau đây được xác định trong giai đoạn Xác định của quản lý dự án?

Lập kế hoạch

Ai trong số các đối tượng sau đây quan tâm nhiều nhất đến hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của dự án?

Cấp chính quyền

Đối tượng nào sau đây quan tâm nhiều nhất đến hiệu quả tài chính của dự án?

Chủ đầu tư

Theo chu kỳ dự án, công việc nào xảy ra sau bước Thực hiện?

Bàn giao

Theo quản lý nguồn lực, công việc nào không phải là một phần của quy trình?

Cân đối nguồn lực dựa trên kế hoạch

Study Notes

Đặc điểm của một dự án

 • Bản chất cơ bản của một dự án là tạm thời, có bắt đầu và kết thúc xác định.
 • Một dự án có mục đích cụ thể, được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định và bị giới hạn bởi các nguồn lực hạn chế.
 • Nếu bất kỳ yếu tố nào của dự án thay đổi, ít nhất một yếu tố khác có khả năng bị ảnh hưởng.

Các yếu tố của một dự án

 • Một dự án bao gồm các yếu tố: Thời điểm bắt đầu và kết thúc, Mục đích cụ thể, Những điều kiện ràng buộc.
 • Thời điểm bắt đầu và kết thúc của dự án được xác định rõ ràng.

Đặc điểm không phải của một dự án

 • Một dự án không phải là vĩnh viễn, không phải là một quá trình lặp lại và không chỉ lưu hành trong nội bộ.
 • Đặc điểm không phải của một dự án là có tính liên tục và lặp.

Điều kiện ràng buộc trong quản lý dự án

 • Điều kiện ràng buộc trong quản lý dự án bao gồm: Thời gian, Con người, Ngân sách.
 • Phạm vi không phải là điều kiện ràng buộc trong quản lý dự án.

Kênh giao tiếp trong QLDA

 • Kênh giao tiếp chính thức trong QLDA bao gồm: Hợp đồng, E-mail, Bản báo cáo, Cuộc họp.
 • Chỉ lưu hành trong nội bộ không phải là kênh giao tiếp chính thức trong QLDA.

Kiểm tra kiến thức của bạn về quản lý dự án với bộ câu hỏi ngắn này. Đánh giá khả năng hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản về dự án và quản lý dự án.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser