Kasunduan sa Edukasyon sa Europa

RefreshingMagic avatar
RefreshingMagic
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Ano ang layunin ng Bologna Accord?

Iakma ang kurikulum sa mga bansa sa Europa

Ano ang layunin ng Washington Accord?

Magtakda ng mga panuntunan para sa mga paaralang may engineering courses

Ano ang epekto ng Bologna Accord sa mga tao mula sa ibang bansa na hindi kabilang sa kasunduan?

Nahihirapang makapagtrabaho doon o kinakailangan pang mag-aaral doon para makapagtrabaho lamang

Ano ang epekto ng Washington Accord sa mga nagnanais na maging inhinyero sa mga bansang lumagda dito?

Kinakailangan pang mag-aral muli para lamang makapagtrabaho

Ano ang naging epekto ng mga kasunduang ito sa mga Pilipinong propesyonal?

Nahihirapang maghanap ng trabaho sa ibang bansa

Ano ang isa sa mga bansang kabilang sa Washington Accord?

Australia

Anong layunin ng K to 12 Basic Education Curriculum?

Itaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa

Ano ang kinakailangang gawin ng lahat ng mag-aaral sa ilalim ng K to 12 Curriculum bago makatuntong sa Unang Baitang ng Mababang Paaralan?

Tumuntong sa lebel ng Kindergarten

Ano ang mga tracks and strands na kinakailangang piliin ng mga mag-aaral sa Senior High School?

Academic Strand, Technical-Vocational Strand, Arts and Design Track, at Sports Track

Ano ang programa na nagtulak sa pagtataguyod ng Universal Kindergarten Program noong taong pampaaralang 2011-2012?

K to 12 Basic Education Curriculum

Kailan naisabatas ang Republic Act 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013?

2013

Ano ang tawag sa dalawang taon na pagsusunod-sunod para naman sa Senior High School?

Senior High School Program

Ano ang layunin ng Technical-Vocational Strand sa Senior High School?

Kumuha ng karagdagang Technical Vocational Courses sa TESDA

Ano ang ginagawa ng mga mag-aaral sa unang taon ng Baitang 7 sa ilalim ng K to 12 Curriculum?

Nagsisimula

Ano ang layunin ng Employment Pillar sa apat na haligi para sa isang disente at marangal na paggawa?

Paglikha ng pangmatagalan o sustenableng trabaho

Ano ang pangunahing layunin ng Social Dialogue Pillar sa nasabing haligi para sa isang disente at marangal na paggawa?

Pagbuo ng mga collective bargaining unit

Ano ang kahulugan ng Social Protection Pillar sa apat na haligi para sa isang disente at marangal na paggawa?

Lumikha ng mga sistemang proteksyon para sa mga manggagawa

Ano ang pangunahing layunin ng Worker’s Pillar sa nasabing haligi para sa isang disente at marangal na paggawa?

Palawakin at siguraduhin ang paglikha ng mga batas para sa paggawa

Ano ang papahaging impormasyon hinggil sa apat na haligi para sa isang disente at marangal na paggawa?

Maaari nilang lapitan ang gobyerno anumang oras tungkol sa anumang isyu na may kinalaman sa paggawa.

Ano ang makukuha ng manggagawa mula sa apat na haligi para sa isang disente at marangal na paggawa?

Proteksyon laban sa mapang-abusong sistema ng paggawa

Alamin ang mga pangunahing kasunduan sa edukasyon sa Europa at kung paano ito nakaaapekto sa pagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Matuto tungkol sa Bologna Accord at iba pang kasunduan ng mga Ministro ng Edukasyon sa Europa.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser