कामगार संघांची संघटना विषयी ज्ञानाची चाचणी

CleanlyTanzanite avatar
CleanlyTanzanite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

कामगार संघटनेचे काय उद्दिष्ट आहे?

कामगारांच्या उत्तम वेतन आणि लाभांसाठी संघटना स्थापित करणे

कामगार संघटनेचा कोणता विधान आहे?

कामगारांच्या स्थितीचे नियम तयार करणे

कामगार संघटनांना सामान्यत: कोणत्या विधानांची धनशक्ती मिळते?

कामगारांच्या स्थितीच्या नियमांचा तयार करणे

Study Notes

कामगार संघटनेचे उद्दिष्ट

  • कामगार संघटनेचे उद्दिष्ट हे कामगारांचे हक्क संरक्षण करणे, त्यांच्या समस्या सोडवणे आणि त्यांचे कल्याण साधणे आहे.

कामगार संघटनेचे विधान

  • कामगार संघटनेचा विधान हा कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संघटनात्मक धोरणे ठरवणे आहे.

कामगार संघटनांना धनशक्तीची तरतुद

  • कामगार संघटनांना सामान्यत: सदस्यांच्या अनुदानावर, सरकारी अनुदानावर, आणि इतर स्रोतांवरून धनशक्तीची तरतुद मिळते.

कामगार संघाचा (संघटना) विषयी ज्ञानाची चाचणी. या क्विजमध्ये कामगार संघाच्या गटाचे महत्त्व, कामगार

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Quiz
24 questions

Quiz

AudibleOlive avatar
AudibleOlive
Labor Unions in Canada
15 questions
Derechos Sindicales en la Empresa
36 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser