Kahalagahan ng Pagsukat ng Pambansang Kita

MonumentalUvarovite avatar
MonumentalUvarovite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ano ang layunin ng hindi pagbibigay halaga sa mga hilaw na sangkap sa pagkuwenta ng GNI?

Iwasan ang duplikasyon sa pagbibilang

Ano ang pangunahing dahilan kung bakit hindi isinasama sa GNI ang mga sumasali sa underground economy?

Hindi sila nakarehistro at walang dokumentong mapagkukunan ng datos

Ano ang pangunahing pagkakaiba ng GNI sa GDP?

Ang GNI ay tumutok sa kabuuang halaga ng produkto at serbisyo kahit gawa ng mga dayuhan, samantalang ang GDP ay nasa loob lamang ng bansa.

Ano ang ibig sabihin ng 'expenditure approach' sa pagsukat ng GNI?

Pagsukat ng kabuuang pamilihang halaga ng lahat ng nabuong produkto at serbisyo

Ano naman ang ibig sabihin ng 'Income Approach' sa pagsukat ng GNI?

Pagsukat sa kita mula sa sangkap at produksiyon

Ano ang layunin ng 'Industrial Origin Approach' sa pagsukat ng GNI?

Alamin kung aling industriya ang pinakamalaki ang kontribusyon sa ekonomiya

Ano ang pangunahing layunin ng pagsukat ng Pambansang Kita ayon sa teksto?

Magbigay ng ideya sa produksiyon ng ekonomiya sa isang partikular na taon

Ano ang nagiging papel ng pagsusuri sa Pambansang Kita sa pagtukoy ng direksyon ng ekonomiya?

Nagpapakita kung may pag-unlad o pagbaba sa kabuuang produksiyon

Paano nakatutulong ang impormasyon mula sa Pambansang Kita sa pagpaplano sa ekonomiya?

Makabuo ng mga patakaran na makakapagpabuti sa pamumuhay ng mga mamamayan

Ano ang maaring maging epekto kapag walang sistematikong paraan sa pagsukat ng Pambansang Kita?

Maari itong maging batayan lamang at hindi matibay na basehan

Ano ang ibig sabihin ng Gross National Income (GNI) o Gross National Product (GNP) base sa teksto?

Kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan

Ano ang ginagamit na pamantayan sa pagsukat ng GNI o GNP ayon sa teksto?

$ (dolyar) ng Estados Unidos

Study Notes

Pagkuwenta ng GNI

  • Hindi isinasama sa GNI ang mga hilaw na sangkap dahil hindi pa ito nakapagsasagawa ng mga aktibidad na makapagbibigay ng halaga sa ekonomiya
  • Hindi isinasama sa GNI ang mga sumasali sa underground economy dahil hindi ito nakikita o nakakahalata sa mga sistema ng pagkuwenta

Pagkakaiba ng GNI sa GDP

  • Ang GNI ay kasama ang mga kita ng mga Pilipino na nagtratrabaho sa ibang bansa, habang ang GDP ay tumutukoy sa mga aktibidad na ginagawa sa loob ng bansa

Mga Paraan sa Pagsukat ng GNI

  • Expenditure Approach: tinutukoy ang mga gastusin ng mga tao at mga entidad sa ekonomiya
  • Income Approach: tinutukoy ang mga kita ng mga tao at mga entidad sa ekonomiya
  • Industrial Origin Approach: tinutukoy ang mga produkto ng mga industriya at mga sektor sa ekonomiya

Pagtukoy ng Direksyon ng Ekonomiya

  • Ang pagsukat ng Pambansang Kita ay tumutukoy sa direksyon ng ekonomiya at nakatutulong sa pagpaplano sa ekonomiya
  • Nakatutulong ang impormasyon mula sa Pambansang Kita sa pagpaplano ng mga programa at polisiya sa ekonomiya

Kahalagahan ng Pagsukat ng GNI

  • Ang walang sistematikong paraan sa pagsukat ng Pambansang Kita ay maaaring magdulot ng mga epektong hindi kanais-nais sa ekonomiya
  • Ang GNI ay kasama ang mga kita ng mga Pilipino na nagtratrabaho sa ibang bansa, at ginagamit ito bilang pamantayan sa pagsukat ng GNI o GNP

Matutunan ang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita sa ekonomiya ng isang bansa. Alamin kung paano ito nakakatulong sa pag-unlad at pagpapalakas sa produksiyon ng bansa.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser