Introduction to Administrative Law

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Què són les fonts directes primàries del dret administratiu, segons el Codi civil?

La Constitució, la llei i les disposicions normatives amb rang de llei i el reglament

Què són les fonts directes subsidiàries del dret administratiu, segons el Codi civil?

El costum i els principis generals del dret

Quins són els matisos de les fonts del dret administratiu respecte a les de la resta de branques del dret?

Les fonts del dret administratiu es divideixen en fonts directes i fonts indirectes

Quines són les fonts indirectes del dret administratiu, segons el Codi civil?

Els tractats internacionals, la jurisprudència contenciosa administrativa del Tribunal Suprem i la doctrina científica

Segons l'article 9.3 del títol preliminar de la Constitució, com es estructura l'ordenament jurídic positiu?

D'acord amb el principi de jerarquia normativa

Learn about the sources of administrative law and its impact on public administration. Explore how administrative law is part of the broader legal system and its relationship with the Civil Code.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

French Administrative Law
18 questions

French Administrative Law

HealthySacramento avatar
HealthySacramento
Forvaltningsloven §1-2
70 questions

Forvaltningsloven §1-2

StylizedJackalope avatar
StylizedJackalope
Verwaltungsgerichtsbarkeit in Österreich
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser