International Trade Theories: Mercantilism

BeneficialLavender avatar
BeneficialLavender
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Wat stelt de arbeidswaardeleer?

De waarde van een product hangt af van het aantal uren dat nodig is om het product te vervaardigen.

Wat is een absoluut voordeel in de context van Adam Smith's theorie?

Een land genereert met dezelfde input meer output of eenzelfde output met minder input.

Wat houdt de theorie van comparatieve voordelen in volgens David Ricardo?

Landen moeten zich specialiseren in datgene waarin ze de kleinste 'handicap' hebben.

Wat wordt bedoeld met comparatieve voordeel of opportuniteitskost?

Het is gelijk aan de hoeveelheid productie van een ander product die men daarvoor zal moeten opofferen.

Volgens Adam Smith's theorie zou een land zich moeten toeleggen op de productie van het goed dat het land het beste kan. Wat is hier het meest mee in lijn?

Specialisatie in productie waarin het land absoluut uitblinkt.

Wat zijn de beperkingen van Adam Smith's theorie van absolute kostenvoordelen?

Er wordt alleen rekening gehouden met productiefactor arbeid en geen internationale beweging van deze factor wordt meegenomen.

Waar pleit Adam Smith voor in zijn werk uit 1776?

Vrijhandel en vergelijking van nationale economieën met individuele huishoudens.

Wat is volgens David Ricardo het uitgangspunt voor landen om zich te specialiseren?

Dat landen moeten zich specialiseren in datgene waarin ze de kleinste 'handicap' hebben.

Wat houdt een comparatief voordeel of opportuniteitskost in?

Het is gelijk aan de hoeveelheid productie van een ander product die men daarvoor zal moeten opofferen.

Volgens Adam Smith zou een land zich moeten toeleggen op wat?

De productie van het goed waarin het land het beste kan.

Wat is de kerngedachte van het mercantilisme?

Een land moet haar goud- en zilverreserves opbouwen om de algemene welvaart te vergroten

Wat is een kenmerkend strategie/reflex van het mercantilisme?

Een land moet haar eigen productie en economie afgeschermen van buitenlandse concurrenten

Wat is de verschuiving in focus ten opzichte van het oorspronkelijke mercantilistische idee?

Van het opbouwen van goud- en zilverreserves naar het generen van een grotere export dan import

Wat is volgens het mercantilisme de bron van groei in welvaart?

Een grotere export dan import

Wat wordt bedoeld met neo-mercantilisten?

Economen die nog steeds denken volgens het mercantilistische principe

Wat is de algemene visie van het mercantilisme op handel?

Het ene land wint altijd ten koste van het andere land

Wat is de strategie/reflex van protectionisme in de context van het mercantilisme?

Het afschermen van de eigen productie en economie van buitenlandse concurrenten

Wat is de focus verschoven naar neo-mercantilisten in vergelijking met traditionele mercantilisten?

Van het opbouwen van goud- en zilverreserves naar het genereren van jobs

Wat is de bron van welvaartsgroei volgens het mercantilisme?

Een grotere export dan import

Wat kenmerkt neo-mercantilisten?

Het genereren van jobs door meer te importeren dan te exporteren

Learn about the historical trade theory of mercantilism and its impact on international trade. Understand the concept of wealth accumulation through gold and silver reserves, and its influence on a country's economic policies.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Quiz de Contratos Mercantiles
10 questions
1er parcial contratos y op mercantiles
71 questions
Week 1: Globalization and Mercantilism Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser