Internal and External Communication in Social Entities

ThinnerLosAngeles avatar
ThinnerLosAngeles
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Què és l'empleat considerat en l'àmbit de l'employer branding?

Un ambaixador de la marca

Quina és la definició tècnica d'usabilitat?

La capacitat d'un producte per aconseguir objectius específics amb eficàcia, eficiència i satisfacció

Quin és un dels trets de bona usabilitat segons l'apartat 2?

Subjectivament agradable

Què és un sitemap en relació amb una pàgina web?

Un fitxer que mostra la jerarquia de les subpàgines d'una web

Quins elements són analitzats en la maquetació d'una premsa escrita?

La grandària de la lletra i el nombre de columnes

Quin gènere periodístic transmet informació sense incloure opinions o valoracions?

La notícia

Què és el brànding corporatiu?

El brànding que es centra en marques i entitats de tota mena

Quin és l'objectiu del brànding?

Crear connexions conscients i inconscients amb el públic

Què és la comunicació interna en una entitat social?

La comunicació entre els treballadors, usuaris, equip directiu i voluntaris de l'entitat

Quin mitjà de comunicació pot ser utilitzat per la comunicació interna d'una entitat social segons el text?

Redes socials, apps i videoconferències

Què és la finalitat de la comunicació externa d'una entitat social?

Fer arribar la informació als mitjans de comunicació

Quin tipus de brànding es centra en la percepció d'una persona gràcies a les seves accions?

Brànding personal

Learn about the importance of internal communication within a social entity, which involves communication among employees, users, management team, and volunteers using various means such as networks, apps, video conferences, emails, and newsletters. Discover the significance of transparent, up-to-date, and feedback-friendly information. Explore external communication, which involves reaching out to the media for news appearances, reports, as well as other entities like municipalities.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser