Instant Gratification in Modern Society

AdroitRiemann avatar
AdroitRiemann
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Ano ang kahulugan ng pagtitiyaga batay sa teksto?

Kakayahang maghintay at magtiis sa kabila ng hirap

Ano ang halimbawa ng pagtitiis batay sa teksto?

Pagsasanay sa isang kinahihiligang isport

Paano nailarawan ang katiyagaan ayon sa teksto?

Matatag na pagsusumikap para malampasan ang pagsubok

Anong kahulugan ang hindi tamang kaugnay ng kasipagan at katiyagaan ayon sa teksto?

Pagiging mabilis sa gawaing iniatang

Paano nailarawan ang epekto ng pagpapasensiya at pagtitiyaga ayon sa teksto?

Nagiging madali ang buhay kapag may pasensiya at tiyaga

Ano ang ibig sabihin ng 'madaliang kultura' batay sa teksto?

Ang kultura ng pagiging mabilis at epektibo sa lahat ng bagay

Bakit ang mga pagkaing madaling inihahanda ay maaring hindi nakabubuti sa kalusugan batay sa teksto?

Dahil madalas itong nagtataglay ng pampreserba na hindi mabuti sa kalusugan

Anong aspeto ng kultura ang maaaring mawala dahil sa 'madaliang kultura'?

Pagbibigay-halaga sa proseso at paghihintay

Ano ang maaaring epekto sa tao ng pagkakaroon ng higit pang oras dahil sa 'madaliang kultura'?

Mas maraming oras para makagawa ng mas maraming gawain nang sabay-sabay

Ano ang pinakamainam na halimbawa ng 'madaliang kultura' ayon sa teksto?

Pag-order online at madaling marating ang produkto

Ano ang maaaring maging resulta kung ang isang tao ay nawawalan ng pasensiya at pagtitiyaga?

Madali siyang sumuko sa mga hamon ng buhay

Paano nailalarawan sa teksto ang ugnayan ng kasipagan at katiyaga?

Magkaugnay at palaging nagtutulungan

Ano ang maaaring epekto sa isang tao kung hindi niya maintindihan ang kahalagahan ng pagtitiis?

Hindi niya makakamit ang kanyang mga pangarap

Ano ang maaaring maging epekto sa buhay ng isang tao kapag hindi siya marunong maghintay?

Minsan ay hindi niya nakakamit ang inaasam na tagumpay

Ano ang kaugnayan ng pagtitiis sa kabila ng balakid sa tagumpay?

Dahil sa balakid, mas pinahahalagahan ang tagumpay

Ano ang maaring epekto sa kalusugan ng tao ng pagkain ng mga pagkaing madaliang inihahanda ayon sa teksto?

Pagtaas ng antas ng asukal sa dugo

Ano ang kahulugan ng 'madaliang kultura' batay sa teksto?

Pananaw na ang lahat ay dapat madaling makuha o magawa

Ano ang maaaring maging bunga ng hindi pagbibigay halaga sa tamang proseso at paghihintay sa bawat gawain base sa teksto?

Pagkakamali at hindi kanais-nais na resulta

Bakit mahalaga ang tamang proseso at paghihintay sa pagtatayo ng gusali o iba pang mahahalagang bagay ayon sa teksto?

Upang siguraduhing matibay at matatag ang istraktura

Ano ang maaaring mangyari kapag hindi pinahahalagahan ang proseso at katiyagaan sa mga gawain ayon sa teksto?

Kawalan ng kabatiran at kaalaman

Explore the concept of instant gratification in modern society where everything is conveniently and quickly accessible. Learn about products and services that cater to the need for immediate satisfaction, such as instant food items, online shopping, and fast delivery services. Discover how this trend impacts consumer behavior and expectations.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser