Infectie Geneesmiddelen Hoofdstuk Bespreking

ProperFourier avatar
ProperFourier
·
·
Download

Start Quiz

8 Questions

Wat wordt besproken in dit hoofdstuk?

De geneesmiddelen gebruikt bij infecties

Waar kan de BAPCOC-gids editie 2022 integraal worden gevonden?

In het Repertorium online als 11. 5.

Wat is het doel van de steekkaarten ontwikkeld door BAPCOC en APB?

Het coördineren van antibioticabeleid in de ambulante praktijk

Waar wordt verwezen naar de 'Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk'?

Onder de hoofding 'Voornaamste indicaties voor laboratoriumtesten'

Wat is de rol van de BAPCOC-gids editie 2022 in dit hoofdstuk?

Het bevat richtlijnen voor het voorschrijven van geneesmiddelen bij infecties

Wat is de functie van de steekkaart 'Indicaties' ontwikkeld door BAPCOC en APB?

Het bevat informatie over de indicaties voor het gebruik van antibiotica

Waar kan de integrale BAPCOC-gids editie 2022 worden gevonden?

Via een link in het Repertorium online

Wat is de relatie tussen de rubrieken 'Plaatsbepaling' en 'Voornaamste indicaties voor de ambulante praktijk' in dit hoofdstuk?

De rubriek 'Voornaamste indicaties voor de ambulante praktijk' verwijst naar de BAPCOC-gids

Deze quiz behandelt geneesmiddelen gebruikt bij infecties, met inbegrip van relevante informatie uit de 'Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk' (editie 2022) van de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC).

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser