Importance of Word-Play in English Humour

SmartestDandelion avatar
SmartestDandelion
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Ingliz yumori keng tarqalgan bo'lsa, nima katta ahamiyatga ega?

So'z o'yini

Qaysi BBC radioprogrammasi so'z o'yinini absurdlariga, so'zlar o'zining xususiyatlari jiddiy tashvishni yaratish uchun qo'llanadi?

The Goon Show

Ingliz yumorisida boshqa turlar bo'lib, undan tashqari, nima xususiy ahamiyatga ega?

Mantiqni buzish

Nostalgiya bilan qayg'ilansangiz, qaysi radioprogrammani tekshirsangiz?

The Goon Show

'The Goon Show' radioprogrammasidan ko'kaningizda, nima bilan tanishasiz?

Chet el fraktsiyasi

Explore the significance of word-play in English humour through an analysis of vintage BBC radio comedy programmes like Round the Horne and The Goon Show. Discover how language is transformed into meaningless noises for comic effect.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser