Imperi colonial i desenvolupament polític a Europa

GodGivenSulfur avatar
GodGivenSulfur
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

71 Questions

Qui va proclamar rei a Alfons XII el 1874?

General Martínez Campos

Quin era un dels puntals fonamentals del sistema polític creat per Cánovas del Castillo?

Alternança en el poder entre conservadors i liberals

Quins dos partits polítics lideraven l'exercici del poder durant la Restauració?

Conservadors i liberals

Què va proclamar la constitució de 1876 respecte a la sobirania?

La sobirania compartida entre les corts i el rei

Quin dels dos partits, conservador o liberal, era defensor de l'església i de l'ordre social?

Conservadors

Què facilitava la corrupció electoral d'aquella època per aconseguir la victòria alternant entre conservadors i liberals?

Sufragi universal masculí

Quin país va derrotar Rússia a la guerra pel control de Manxúria i Corea el 1905?

Gran Bretanya

Quin país va protagonitzar l'expansió imperialista del segle XIX juntament amb Gran Bretanya i França?

Estats Units

Quin factor NO es considerava un dels principals factors que van contribuir a l'imperialisme segons el text?

Factors climàtics

Quin país va ser considerat el més gran i important imperi de l'època segons el text?

Regne Unit (Gran Bretanya)

Quins territoris NO eren part de les colònies controlades per l'Imperi francès segons el text?

Nova Zelanda

Quin dels següents països va incorporar Sibèria i territoris del Caucas i de l'Àsia central com a part de la seva expansió colonial?

Rússia

Quin país va ocupar Filipines, Puerto Rico i controlar Cuba després de la guerra amb Espanya?

EUA

Quin dels següents termes es refereix a territoris que pertanyien a un país independent però on les potències occidentals aconseguien avantatges comercials temporalment?

Concessions

Quin efecte de la colonització va provocar tensions entre les potències europees i va ser un dels factors que va contribuir a l'esclat de la Primera Guerra Mundial?

Xoc dels imperialismes

Quin dels següents països va creure que el seu imperi no corresponia amb la importància del seu país, desencadenant la crisi del Marroc?

Alemanya

Quin dels següents termes es refereix a colònies de poblament, on arribava població d'origen europeu?

Colònies de poblament

Quin dels següents països no és mencionat com a protagonista d'un xoc imperialista segons el text?

Itàlia

En què consistia l'explotació econòmica per part dels colonitzadors segons el text?

Explotació de riqueses natives

Quina característica defineix una societat racista segons el text?

'Les indígenes eren sovint desposseïts de les terres i convertits en una minoria marginada'

'La població occidental era un grup reduït, però controlava l’economia i els càrrecs més alts de l’administració.' A quin concepte es refereix aquesta afirmació?

'Segregació racial'

Quin país i colònia es menciona com un exemple de colònies destinades al repoblament?

Nova Zelanda i Austràlia

En quin país l'autocràcia mantenía un absolutisme ferri i un règim senyorial, on els pagesos estaven sotmesos com a serfs?

Rússia

Què va ser la primera reivindicació del moviment sufragista de les dones durant la segona meitat del segle XIX?

Dret a vot

Què va passar entre els estats del nord, l'oest i els del sud dels Estats Units en relació a l'esclavitud?

Els del nord i l'oest havien abolit l'esclavitud, mentre que els del sud la mantenien.

Quin president va ser elegit el 1860 als Estats Units i s'oposava a l'esclavitud?

Abraham Lincoln

Quin país va passar de tenir una població de 5 milions a 23 milions entre 1800 i 1850?

Estats Units

Quina va ser la principal conseqüència de la Guerra de Secessió als Estats Units respecte a l'esclavitud?

L'esclavitud va ser abolida a tot el país després de la victòria del nord.

Quin terme defineix la imposició de la llengua i cultura russes als altres pobles dins de l'Imperi rus?

'Russificació'

Qui eren els anarquistes i on havien sorgit principalment?

Un grup d'oposició que havia sorgit a Catalunya i Andalusia.

Qui liderava els socialistes espanyols, i quan va fundar el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)?

Pablo Iglesias, fundat el 1879.

Quins partits nacionalistes reaccionaren en contra de la centralització d'Espanya?

Lliga regionalista a Catalunya, PNB al País Basc i PSOE a Andalusia.

Qui va organitzar la revolta independentista cubana del 1895 contra Espanya?

José Martí.

Quin país va entrar en guerra a favor dels nacionalistes cubans el 25 d’abril de 1898?

EUA.

Quin tractat posà fi a la Guerra Hispano-estatunidenca i va suposar la pèrdua de les colònies espanyoles d’ultramar?

El Tractat de París de 1898.

Qui va ser el principal representant del moviment intel·lectual regeneracionisme que denunciava la decadència d’Espanya?

Joaquín Costa.

Quin sistema polític es va mantenir en les grans potències europees durant la segona meitat del segle XIX?

"Sistema liberal" on l'emperador tenia control sobre moltes decisions.

Qui va proclamar rei a Alfons XII el 1874?

Martínez Campos

Quina era la funció principal del tornisme durant la Restauració borbònica?

Alternança en el poder entre conservatives i liberals

Quin dels següents no era un puntal del sistema polític creat per Cánovas del Castillo?

Despotisme absolut

Qui liderava els liberals durant el torn pacífic de la Restauració?

Sagasta

Què va aconseguir l'aprovació del sufragi universal masculí el 1890 a Espanya?

Incrementar la participació política de tots els homes

Quin sistema polític es basava en l'alternança entre conservatives i liberals durant la Restauració borbònica?

Bipartidisme

Qui liderava els socialistes espanyols durant aquest període i quan va fundar el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)?

Pablo Iglesias, fundat el 1879

Què va provocar el desencadenament de la Guerra Hispano-estatunidenca?

L'enfonsament del cuirassat Maine al port de l'Havana

Qui va organitzar la revolta independentista a Cuba el 1895 contra Espanya?

José Martí, representant de la unitat popular cubana

Quin moviment intel·lectual va sorgir després del 'desastre del 98' amb l'objectiu de proposar reformes per modernitzar Espanya?

Regeneracionisme, liderat per Joaquín Costa

Quina va ser la justificació pels EEUU per intervenir en la Guerra Hispano-estatunidenca?

L'enfonsament del cuirassat Maine al port de l'Havana

Quin tractat posà fi a la Guerra Hispano-estatunidenca i va suposar la pèrdua de les colònies espanyoles d'ultramar?

Tractat de París de 1898

Quin moviment obrer i sindical va sorgir després de la Revolució de 1868 a Catalunya i Andalusia?

Confederació Nacional del Treball (CNT)

Quin país va mantenir un absolutisme ferri i un règim senyorial, on els pagesos estaven sotmesos com a serfs?

Rússia

Quina era la primera reivindicació del moviment sufragista de les dones durant la segona meitat del segle XIX?

Dret a vot

Quin país va passar de tenir una població de 5 milions a 23 milions entre 1800 i 1850?

Estats Units

Quin president dels Estats Units va ser elegit el 1860 i s'oposava a l'esclavitud?

Abraham Lincoln

Quin país va protagonitzar l'expansió imperialista del segle XIX juntament amb Gran Bretanya i França?

Alemanya

En què consistia l'explotació econòmica per part dels colonitzadors segons el text?

Aprofitar els recursos naturals sense donar res a canvi als indígenes

'La població indígena fou aniquilada o confinada en reserves'. Quin concepte defineix aquesta acció?

Segregació racial

'Les dones encara no tenien molts de drets, entre altres, el dret a vot'. Quin moviment va sorgir per lluitar per millorar la situació de les dones?

Sufragisme

Quin era el propòsit principal de les concessions segons el text?

Proporcionar avantatges comercials en territoris independents

Quin és l'efecte de la colonització que va provocar tensions entre les potències europees i va contribuir a l'esclat de la Primera Guerra Mundial?

Xoc dels imperialismes

Quin terme es refereix a colònies de poblament on arribava població d'origen europeu, segons el text?

Dominis

Quin país va ser considerat el més gran i important imperi de l'època segons el text?

Regne Unit

Quin efecte de la colonització es descriu com la situació on la població occidental controlava l'economia i els càrrecs més alts de l'administració en detriment de la població nativa?

Societat racista

'La població nativa proporcionava mà d'obra barata i estava sotmesa sovint a situacions d'explotació pròximes a l'esclavitud.' Quin efecte de la colonització descriu aquesta afirmació?

Explotació econòmica

Quin país va ser el primer no occidental a derrotar una gran potència imperial europea en una guerra pel control de Manxúria i Corea el 1905?

Rússia

Quin dels següents països NO va ser una de les principals potències que protagonitzaren l’expansió imperialista del segle XIX?

Espanya

Quin dels següents factors NO va contribuir a l'imperialisme segons el text?

Factors democràtics

Quin imperi va ser el més gran i important de l’època colonial, amb colònies repartides per tot el món i amb la Índia com la colònia més important?

L'Imperi britànic

Quina característica de les colònies destaca com un factor econòmic segons el text?

Ofertaven matèries primeres a preus elevats per a les indústries europees

Quin país va anexionar l'illa de Formosa (Taiwan), Corea i va crear un protectorat a Manxúria segons el text?

Japó

Quin país NO va ser un dels nous protagonistes que protagonitzaren l’expansió imperialista del segle XIX?

Espanya

Exploreu la diversitat ètnica i cultural de l'imperi colonial europeu i com va influir en el desenvolupament polític intern. Coneixeu com es van consolidar els règims liberals a Gran Bretanya i França, així com els nous drets que van sorgir durant aquest periode.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

European Imperialism
7 questions
Imperialism in Europe Quiz
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser