HMG Proteins and Non-Histone Proteins Quiz

AstoundedConsciousness243 avatar
AstoundedConsciousness243
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

70 Questions

Genetik bilgi sadece üç harfle yazılabilir.

False

DNA ikili sarmalı, baz çiftleri tarafından oluşturulan heliks yapısını içerir.

True

İnsan vücudundaki her bir hücre yaklaşık olarak bir metre uzunluğunda DNA içerir.

False

Genler, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu proteinleri üretirler.

True

Fonksiyonel genler, toplam gen haritasının yüzde 3'ünü oluştururlar.

True

Kalan kısım, yakın zamana kadar 'junk DNA' ya da gereksiz DNA olarak bilinen bölümü oluştururlardı.

True

Hücreler, kromatin yapısını değiştirerek DNA dizilerine erişimi kontrol edemez.

False

Ökromatin bölgeleri, transkripsiyonun aktif olduğu bölgelere göre daha az yoğun halde bulunmaktadır.

True

Nükleozom içerisindeki DNA iplikleri düzenlenerek belirli genlerin erişilmesi sağlanmaktadır.

True

Gen ekspresyonunun değişimi sadece histonların N-terminal uçlarındaki metil gruplarının değişimiyle gerçekleşir.

False

Enzim türüne bağlı olarak, histon modifikasyonunu kataliz eden bazı enzimler gen ekspresyonunu artırabilir.

True

Heterokromatin bölgeleri, transkripsiyonun baskılandığı bölgelere göre daha yoğun halde bulunmaktadır.

True

Histon olmayan proteinler kromatinin oluşumuna katılan yapısal proteinlerdir?

True

HMG proteinleri histon olmayan proteinlerin içinde yer almaz?

False

Nükleozom ikişer adet H1 histonu içerir?

False

Kromatin iplikçikleri sıkışık ve yoğun olduğunda ökromatin bölgesi oluşur?

False

Sentromer, hücre bölünmesi sırasında kromozomu mitotik iplikçiğe bağlayan bir DNA dizisidir?

True

Telomerler DNA'nın ucunu kaplayarak kromozomların stabilitelerini artırırlar?

True

Telomeraz enzimi replikasyon neticesinde telomerlerin kısalmasını engeller?

True

Kanser hücreleri telomeraz aktivitesi kontrol edilebilen hücrelerdir?

False

Kromatin modifikasyonları, DNA kodunun daha doğru ve kontrollü okunmasını sağlar?

True

Nükleozomlar HMG proteinleri tarafından oluşturulur?

False

DNA'nın paketlenmesi için kromatin adı verilen yapı gereklidir?

True

İnsan vücudundaki tüm hücrelerde toplamda 46 kromozom bulunur?

True

Hücre bölünmesi sırasında kromozomlar, metafaz evresinde özel yapılarda görülür?

True

Histon proteinleri DNA'ya sıkı şekilde bağlanan, bazik özellikte olan proteinlerdir?

True

Kromozomlar sadece hücre bölünmesi sırasında görülen özel yapılardır?

True

DNA zincirleri katlanarak histon proteinlerinin etrafında kromatin liflerini oluşturur?

True

İnsan genomunun yaklaşık %1-1.5’i protein kodlayan dizileri içermektedir?

True

Kromozom sayısı her tür için kendine özgüdür?

True

Kromatin yapısındaki proteinlerin bir kısmı yapısal rol oynarken diğer bir kısmı gen ekspresyonunu düzenler?

True

Karyotip, bir organizmanın sahip olduğu tüm proteinlerin bütünüdür?

False

Genom, bir organizmanın sahip olduğu toplam DNA bilgisine denir?

True

'Ucuca ekleseydik insan vücudundaki genomik DNA'nın uzunluğu 48 milyar kilometre olurdu' ifadesi doğru değildir?

False

DNA için hangi dört harf kullanılır?

A, T, C, G

Genlerin özel dizilere ne ad verilir?

Gen

İnsan vücudundaki her bir hücrede kaç kromozom bulunur?

46

DNA ikili sarmalı hangi baz çiftleri tarafından oluşturulan heliks yapısını içerir?

Adenin-Timin, Sitozin-Guanin

Kromozom yapısındaki proteinlerin bir kısmı ne rol oynar?

Yapısal rol

Fonksiyonel genler, toplam gen haritasının yüzde kaçını oluşturur?

3

Kromatin nedir?

Kromatin, DNA ve proteinlerin oluşturduğu hücre çekirdeğindeki yapıdır.

Ökromatin ve heterokromatin arasındaki fark nedir?

Ökromatin, transkripsiyonun gerçekleştiği bölgelerdir ve daha az yoğun iken, heterokromatin transkripsiyonun baskılandığı bölgelerdir ve daha yoğundur.

Kromatinin yapısal rolü nedir?

Kromatin, DNA'nın sıkıştırılması ve düzenlenmesini sağlayarak gen ekspresyonunu kontrol eder.

Nükleozomlar hangi işlevi görür?

Nükleozomlar, DNA'nın düzenlenerek belirli genlerin erişilmesine izin verir.

Histon modifikasyonu ne şekilde gen ekspresyonunu etkiler?

Histon modifikasyonu, gen ekspresyonunu artırabilir veya azaltabilir.

Hangi enzim türü histon modifikasyonunu kataliz ederek gen ekspresyonunu düzenler?

Histon modifikasyonunu kataliz eden enzimlerin türüne bağlı olarak gen ekspresyonu artırılabilir veya azaltılabilir.

Bir genin kodlanan DNA dizilerine ne ad verilir?

Ekzon

İnsan vücudundaki toplam kromozom sayısı kaçtır?

46

Ucu birleştirme, cap takılması gibi mRNA işlemleri için gerekli diziler hangi DNA bölgesinde bulunur?

Junk DNA

Intronlar ve ekzonlar hangi DNA dizilerine denir?

Intronlar - kodlanmayan DNA dizileri, Ekzonlar - kodlanan DNA dizileri

Kromozomların hücre bölünmesi sırasında görülen özel yapılar olduğu ifadesi doğru mudur?

Evet

Hücre bölünmesi sırasında kromozomların uzunluğu ne kadar kısalmaktadır?

10.000 katı kadar

Kromozom yapısının sahip olduğu özel yapılara ne ad verilir?

Nükleozomlar

DNA'nın kromozomlara paketlenmesi için hangi yapı gereklidir?

Kromatin

Kromatin iplikçikleri sıkışık ve yoğun olduğunda hangi bölge oluşur?

Heterokromatin

Kromatin yapısındaki proteinlerin bir kısmı yapısal rol oynarken diğer bir kısmı neyi düzenler?

Gen ekspresyonunu

Histon proteinler hangi amino asitleri içeren ve DNA'ya sıkı şekilde bağlanan proteinlerdir?

Arginin, lizin

Kromozomların metafaz evresindeki uzunluğu başlangıçtaki uzunluğun kaç katıdır?

10.000

HMG proteinleri hangi yapıda çok hızlı hareket edebilirler?

jel elektroforezi

Nükleozomun oluşumunda kaç adet H1 histonu bulunur?

1 adet

Kromozom yapısının sadece hücre bölünmesi sırasında hangi evrede görülür?

metafaz

Telomerlerin yapısında hangi tekrarlayan DNA sekansları bulunur?

TTAGGG

Kromatin iplikçikleri kaç kat yoğunlaşmıştır?

5-10 kat

DNA replikasyonunda telomerlerin kısalmasını engelleyen enzim hangisidir?

Telomeraz

Kromozomun kardeş hücrelere eşit ve düzenli olarak dağıtılması için hangi yapıya ihtiyaç vardır?

sentromer

Heterokromatin bölgesi genetik bilgiyi aktarıp aktarmaz?

aktarmaz

Telomeraz aktivitesi olan ve kontrol edilebilen hücrelerden biri hangisidir?

kök hücreler

Kromozom yapısında sadece hücre bölünmesi sırasında hangi özel yapılarda görülür?

metafaz evresinde

Kromozomun oluşumu sırasında kromatin iplikçiklerinin daha da yoğunlaşması için hangi yapılar yardımcı olur?

histon olmayan proteinler ve RNA molekülleri

Nükleozomun oluşumunda kaç adet H2A, H2B, H3 ve H4 histonu bulunur?

ikişer adet

Test your knowledge about the role of non-histone proteins, including HMG proteins, in chromatin formation, DNA replication, and gene expression regulation.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

lecture 4
18 questions

lecture 4

SafeMahoganyObsidian avatar
SafeMahoganyObsidian
Remodeling of Chromatin
18 questions

Remodeling of Chromatin

UnforgettableConnemara6371 avatar
UnforgettableConnemara6371
Use Quizgecko on...
Browser
Browser