Het marketingproces en klanttevredenheid

GoodPoplar avatar
GoodPoplar
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Wat is het doel van marketing?

Beide a en b

Wat wordt verstaan onder een strategic business unit (SBU) of werkmaatschappij?

Een bedrijfsonderdeel met eigen missie, doelstellingen, afnemersgroep en specifieke concurrenten

Wat omvat een strategisch plan op ondernemingsniveau?

Een plan om sterktes en zwaktes te verbeteren en aan te sluiten op kansen en bedreigingen

Wat is de visie van een bedrijf?

Een definitie van wat een bedrijf nu, maar vooral in de toekomst wil zijn

Wat is de definitie van marketing, volgens de tekst?

Het proces van winstgevende klanttevredenheid leveren

Wat is het doel van een strategic business unit (SBU) of werkmaatschappij, volgens de tekst?

Het hebben van eigen missie, doelstellingen en afnemersgroep

Wat is de definitie van een strategisch plan op ondernemingsniveau, volgens de tekst?

Een plan om zich aan te passen aan kansen en bedreigingen

Wat is het verschil tussen visie en missie, volgens de tekst?

Visie gaat vooraf aan missie en beschrijft wat een bedrijf wil zijn in de toekomst

Wat omvat het marketing(plannings)proces volgens de tekst?

Analyse, strategie, tactiek, implementatie en evaluatie

Wat is het doel van marketing volgens de tekst?

Winstgevende klanttevredenheid leveren op een superieure manier

Wat omvat het marketing(plannings)proces volgens de tekst?

Analyse, strategie, tactiek, implementatie en evaluatie

Wat is het verschil tussen visie en missie, volgens de tekst?

Visie beschrijft wat een bedrijf wil zijn, missie beschrijft bestaansreden

Wat wordt verstaan onder een strategic business unit (SBU) of werkmaatschappij?

Bedrijfsonderdelen met eigen missie, doelstellingen en specifieke concurrenten

Wat omvat een strategisch plan op ondernemingsniveau?

Beschrijving van sterktes en zwaktes en aansluiting op kansen en bedreigingen

Study Notes

Doel van marketing

  • Het doel van marketing is om klanten te vinden en te behouden door een mix van product, prijs, promotie en plaats aan te bieden.

Strategic Business Unit (SBU) of Werkmaatschappij

  • Een SBU is een zelfstandig opererende eenheid binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor een bepaald product of dienst.
  • De SBU is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een eigen strategisch plan.

Strategisch plan op ondernemingsniveau

  • Een strategisch plan op ondernemingsniveau omvat de lange-termijndoelstellingen en -strategieën van een organisatie.
  • Het plan beschrijft hoe de organisatie haar doelstellingen wil bereiken en hoe zij zich zal onderscheiden van de concurrentie.

Visie en Missie

  • De visie van een bedrijf is de toekomstvisie van de organisatie, hoe zij zichzelf zag in de toekomst.
  • De missie is de reden waarom een organisatie bestaat en wat zij wil bereiken.
  • Het verschil tussen visie en missie is dat de visie de toekomstvisie is en de missie de reden waarom de organisatie bestaat.

Marketingproces

  • Het marketingproces omvat het analyseren van de markt, het bepalen van doelstellingen, het ontwikkelen van een marketingmix en het evalueren van de resultaten.
  • Het marketingproces is een cyclisch proces dat steeds opnieuw wordt doorlopen om de organisatie te helpen bij het bereiken van haar doelstellingen.

Leer over het marketingproces en de betekenis van marketing, zoals het leveren van klanttevredenheid op een winstgevende manier. Ontdek het doel van marketing en de definitie volgens Kotler, waarbij bedrijven waarde creëren voor de klant en sterke klantrelaties opbouwen.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser