Gramkleuring: Microbiologie

MerryHammeredDulcimer avatar
MerryHammeredDulcimer
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Bij de gramkleuring wordt de achtergrond niet gekleurd.

False

Safranine wordt gebruikt als een negatieve kleurstof.

False

Een precultuur van Saccharomyces cerevisiae wordt gebruikt bij de negatieve kleuring.

True

Kristalviolet wordt gebruikt als een tweede kleurstof bij de gramkleuring.

False

De gramkleuring wordt gebruikt om endosporen te visualiseren.

False

De gramkleuring is een methode voor de identificatie van micro-organismen. Het is gebaseerd op de chemische en fysische verschillen in de celwand van bacteriën. Leer meer over deze techniek!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser