ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
16 Questions
0 Views
3.7 Stars

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Δ一区ριση και περιγραφή φυτορυθμιστικών ενώσεων. Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Created by
@MarvellousDiopside

Questions and Answers

Ποια από τις ακόλουθες ενώσεις προάγει την αύξηση και ανάπτυξη φυτών;

Γιββερελλίνες

Ποια από τις ακόλουθες ενώσεις ανταγωνίζεται τη δράση των ενώσεων που προάγουν την αύξηση και ωρίμανση φυτικών ιστών;

Αμπσισικό οξύ

Ποια είναι η ονομασία του εργαστηρίου όπου ο Δρ Κωνσταντίνος Α. Αλιφέρης εργάζεται;

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας

Ποια είναι η ονομασία του καθηγητή που εργάζεται στο Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας;

<p>Δρ Κωνσταντίνος Α. Αλιφέρης</p> Signup and view all the answers

Ποια είναι η λειτουργία των γιββερελλινών στους φυτικούς ιστούς;

<p>Προάγουν την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών</p> Signup and view all the answers

Ποια είναι η ονομασία των ενώσεων που παίζουν ρόλο στην αύξηση και ανάπτυξη των φυτών;

<p>Φυτορρυθμιστικές ενώσεις</p> Signup and view all the answers

Ποια είναι η λειτουργία των επιβραδυντών αύξησης;

<p>Εпиβραδύνουν την αύξηση των φυτών</p> Signup and view all the answers

Ποια είναι η λειτουργία του αιθυλένιου;

<p>Ανταγωνίζουν τη δράση των ενώσεων που προάγουν την αύξηση και ωρίμανση φυτικών ιστών</p> Signup and view all the answers

Ποια από τις ακόλουθες φυσικές ενώσεις εμπλέκονται στη διαδικασία της ωρίμανσης των φυτικών ιστών;

<p>Αμπσισικό οξύ</p> Signup and view all the answers

Ποια από τις ακόλουθες ενώσεις δεν εμπλέκονται στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης;

<p>Αποφύλλωτικά</p> Signup and view all the answers

Ποια από τις ακόλουθες ενώσεις προάγει τη διαδικασία της μορφογένεσης;

<p>Φυσικές αυξίνες</p> Signup and view all the answers

Ποια από τις ακόλουθες ενώσεις δεν εμπλέκονται στη διαδικασία της ανάπτυξης των φυτών;

<p>Γαμετοκτόνα</p> Signup and view all the answers

Ποια από τις ακόλουθες ενώσεις εμπλέκονται στη διαδικασία της αύξησης των φυτών;

<p>Φυσικές αυξίνες</p> Signup and view all the answers

Ποια από τις ακόλουθες ενώσεις δεν ανταγωνίζεται τη δράση των ενώσεων που προάγουν την αύξηση και ωρίμανση φυτικών ιστών;

<p>Φυσικές αυξίνες</p> Signup and view all the answers

Ποια από τις ακόλουθες ενώσεις εμπλέκονται στη διαδικασία της γήρανσης των φυτικών ιστών;

<p>Αμπσισικό οξύ</p> Signup and view all the answers

Ποια από τις ακόλουθες ενώσεις δεν είναι επιβραδύντες της αύξησης;

<p>Φυσικές αυξίνες</p> Signup and view all the answers

Study Notes

ΦΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Φ.Ε.)

 • Οι Φ.Ε. είναι οργανικές ενώσεις που σε μικρές συγκεντρώσεις επηρεάζουν την αύξηση ή/και ανάπτυξη των φυτών.
 • Οι Φ.Ε. επεμβαίνουν σε:
  • Κυτταρική διαίρεση
  • Μορφογένεση
  • Αύξηση
  • Αναπαραγωγή
  • Ωρίμανση
  • Γήρανση
  • Λήθαργο

Τύποι Φ.Ε.

 • Φυσικές Αύξησες
 • Συνθετικές ΕΝΩΣΕΙΣ με δράση αύξησης
 • Γιββερελίνες
 • Κυτοκινίνες

Πολλαπλασιαστικές ΕMISSIONS

 • Αμπσισικό οξύ
 • Αιθυλένιο
 • Επιβραδύντες Αυξήσεως
 • Επιβραδύντες Κυτταρικής Διαίρεσης & Παρεμποδιστές Βλάστησης
 • Γαμετοκτόνα
 • Αποφυλλωτικά
 • Αποξηραντικά

ΦΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Φ.Ε.)

 • Οι Φ.Ε. είναι οργανικές ενώσεις που σε μικρές συγκεντρώσεις επηρεάζουν την αύξηση ή/και ανάπτυξη των φυτών.
 • Οι Φ.Ε. επεμβαίνουν σε:
  • Κυτταρική διαίρεση
  • Μορφογένεση
  • Αύξηση
  • Αναπαραγωγή
  • Ωρίμανση
  • Γήρανση
  • Λήθαργο

Τύποι Φ.Ε.

 • Φυσικές Αύξησες
 • Συνθετικές ΕΝΩΣΕΙΣ με δράση αύξησης
 • Γιββερελίνες
 • Κυτοκινίνες

Πολλαπλασιαστικές ΕMISSIONS

 • Αμπσισικό οξύ
 • Αιθυλένιο
 • Επιβραδύντες Αυξήσεως
 • Επιβραδύντες Κυτταρικής Διαίρεσης & Παρεμποδιστές Βλάστησης
 • Γαμετοκτόνα
 • Αποφυλλωτικά
 • Αποξηραντικά

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser