Functional Liver Pathology: Porto-central Shunt Exam Question

MesmerizingPolynomial avatar
MesmerizingPolynomial
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Wat is de functie van lever progenitorcellen?

Regeneratie

Wat is de rol van stellaire cellen in de lever?

Productie van groeifactoren voor epitheelcellen

Welke cellen produceren cytokines zoals TNFalfa en IL6 in de lever?

Kupffer cellen

Wat is de rol van basale membraan bij sinusoïden in de lever?

Belemmert uitwisseling van stoffen

Welke kleuring maakt takjes van de galwegenboom makkelijk te herkennen?

CK19

Study this exam question on the functional liver pathology involving the porto-central shunt, which is a double blood supply system to the liver. Understand the blood supply, incoming structures, and outgoing structures related to the porto-central shunt.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Liver Infections Pathology
11 questions
Liver Pathology Quiz: Other Infections
9 questions
Liver Pathology Lecture: Anatomy and Lobular Models
5 questions
Liver Pathology and Anatomy Review
27 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser