Banc de preguntes appcc

SurrealMossAgate avatar
SurrealMossAgate
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

52 Questions

Què cal fer en cas d'incidència en el nivell de les matèries primeres segons el Pla de traçabilitat?

Immobilitzar matèries primeres, productes semielaborats i elaborats fins que es determini la causa

On trobem reflectida la traçabilitat interna en la fitxa tècnica de l'elaboració?

Traçabilitat interna

Quin reglament de la Unió Europea dicta que tots els productors i distribuïdors estan obligats a implantar sistemes de traçabilitat?

Reglament CE 178/2002

Com s'han d'avaluar els resultats del pla de traçabilitat segons el text?

Mitjançant controls visuals i revisió de registres

Què és un sistema d'autocontrol en el sector alimentari?

Un sistema d'assegurament de la seguretat alimentària

Quin és l'enfocament del sistema APPCC segons el text?

Centrar-se en la prevenció en lloc de basar-se en proves del producte final

A quin tipus d'empreses s'aplica el sistema APPCC segons el text?

Empreses alimentàries elaboradores o envasadores, hospitals, escoles, residències de la tercera edat i carnisseries

Quin és el paper del sistema APPCC en relació amb els riscos específics segons el text?

Identificar-los i establir mesures per al seu control

En què es centren els canvis que pot experimentar un sistema de APPCC segons el text?

En avenços en el disseny de l'equip, els procediments d'elaboració o el sector tecnològic

Quin tipus d'instrument és el sistema APPCC segons el text?

Un instrument per avaluar els riscos i establir sistemes de control centrats en la prevenció

A qui s'aplica el sistema APPCC segons el text?

A empreses alimentàries elaboradores o envasadores, hospitals, escoles, residències de la tercera edat i carnisseries

Quin és l'objectiu principal del sistema d'autocontrol APPCC?

Prevenció

Quants nivells componen el document de control alimentari del sistema APPCC?

Tres nivells

Què inclou el primer nivell del document de control alimentari del sistema APPCC?

Aspectes generals sobre l'empresa i prerequisits de higiene

Què s'espera que facin els procediments de verificació en el context del Pla d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC)?

Valorar el funcionament del sistema d'APPCC

Quina informació s'ha de recopilar en relació amb les activitats i productes, instal·lacions, equip, i personal?

Informació sobre les activitats i productes, instal·lacions, equip, i personal

Què és un diagrama de flux en relació amb el sistema d'autocontrol APPCC?

Una representació esquemàtica i sistemàtica de la seqüència de les operacions en la producció i comercialització d'aliments

Quin és l'objectiu principal de la traçabilitat en la producció d'aliments?

Protegir els interessos dels consumidors

Quin és l'objectiu principal del Pla d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC)?

Determinar els punts de risc

Quins són els avantatges d'aplicar un sistema d'autocontrol en el sector alimentari?

Totes les anteriors.

Què és un punt de control crític (PCC) en el context del Pla d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC)?

Mitjançant traçabilitat

Què es pot considerar com a un dels prerequisits d'un sistema d'autocontrol?

La traçabilitat.

Quin és l'objectiu de realitzar auditories en el sistema d'autocotrol?

Revisar i millorar el sistema APPCC

Quin nom rep el conjunt d'actuacions, procediments i controls que cada empresa del sector alimentari ha de dissenyar per garantir la qualitat higiènico-alimentària dels aliments que elabora o comercialitza?

Sistema d'autocotrol

A quina metodologia corresponen les sigles APPCC?

Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític

Amb quin nom es coneix la representació esquemàtica de les etapes que es duen a terme en l'elaboració d'aliments?

Diagrama de flux

Quins són el primer i l'últim pas en un diagrama de flux de l'elaboració d'un plat?

La recepció de matèries primeres i el servei

De quantos principis successius consta un pla d'APPCC?

Set

Quina és la fase d'un pla APPCC en la qual es pot aplicar un control per prevenir, reduir a un nivell acceptable o eliminar un perill relacionat amb la innocuïtat dels aliments?

El punt crític de control

Quin és un benefici de l'aplicació d'un sistema d'autocontrol?

Millorar la velocitat de servei al restaurant.

Què caracteritza el sistema APPCC mencionat en el text?

És un sistema preventiu basat en la identificació i control de perills potencials.

Què ha d'incloure la documentació del sistema d'autocontrol?

Informació general sobre el negoci, plans generals d'higiene i el pla APPCC.

Quin paper juga la traçabilitat en un sistema d'autocontrol?

És la capacitat de conèixer el recorregut d'un aliment des de la seva producció fins al seu consum.

Què és un sistema d'autocontrol?

Un conjunt d'actuacions i controls per garantir la qualitat higiènico-sanitària dels aliments.

Quin és un perill biològic potencial en la manipulació d'aliments?

Presència de bacteris.

Quin tipus de mesura és una acció correctiva en el sistema APPCC?

Una resposta a la detecció d'un problema en un PCC.

Què és la monitorització en el sistema APPCC?

Supervisar els PCCs per assegurar que els límits crítics es mantenen.

Quina importància té la formació del personal en el sistema d'autocontrol?

És fonamental per a la correcta implementació i manteniment del sistema.

Com es relaciona l'anàlisi de perills amb el control de punts crítics?

Serveix per identificar els PCC en el procés.

Quin paper juga la validació en el sistema APPCC?

Assegurar que els mètodes de control són efectius.

Què procés implica adoptar les mesures necessàries per assegurar el compliment dels criteris establerts en un pla APPCC?

Controlar

Quin concepte es refereix a un control del producte en totes les etapes de producció, transformació i distribució?

Traçabilitat

Quin és el procés que utilitza mètodes, procediments, assajos i altres avaluacions, a més de la vigilància, per determinar que les actuacions previstes en el pla APPCC es compleixen?

Verificació

Què ha de tenir una cambra frigorífica per conservar els productes correctament?

Un termèmetre que indiqui la temperatura interior

Quina és la temperatura de conservació adequada pels productes làctics?

Entre 0 - 5ºC

Quins processos es realitzen en la fase de manipulació dels productes?

Tall i preelaboració

Quin és el requisit de temperatura per cuinar productes congelats?

Han d'arribar als 65ºC a l'interior del producte

Què s'ha de fer en descongelar un producte per garantir-ne la preparació adequada?

Descongelar-lo en refrigeració o per sistemes que garanteixin una descongelació ràpida sense superar els 10ºC a la superfície del producte

Quina és la temperatura requerida per elaborar productes amb ou cru?

Han d'arribar als 75ºC a l'interior

Quin procés s'aplica als productes destinats a servir-se en fred o que no van cuits?

Elaboració en fred

Quin és el requisit de temperatura per mantenir els productes des del moment del cocció fins al consum?

$65ºC$ i consumir-lo en 24 hores

Què s'ha de fer si un producte cuit es destina a refrigeració?

Enviar-lo el més ràpidament possible després de la cocció, passant de $65ºC$ a $10ºC$ a l'interior del producte en menys de 2 hores.

Test your knowledge on food safety and hygiene with this quiz. Explore key ingredients, hygiene measures, menu planning, and audit objectives for food control systems.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Food Safety Training and Hygiene Practices
16 questions
Food Safety and Hygiene Practices
10 questions
Food Safety and Hygiene Practices
18 questions
Food Safety and Hygiene
30 questions

Food Safety and Hygiene

FastGrowingCypress avatar
FastGrowingCypress
Use Quizgecko on...
Browser
Browser