Film Çekim Teknikleri

CharmingCalcium avatar
CharmingCalcium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Senaryo hazırlanırken sahne başlıklarının altında ne yapılır?

O sahneye ait betimlemeler yapılır.

Çekim sırasında uzun olan bir plan kurguda ikiye bölünüp araya başka plan eklenirse ne olur?

Kurguda plan sayısı artar.

Sinopsis, bir filmin hangi aşamasında oluşturulur?

Senaryo hazırlama aşamasında

Kameranın kesintisiz olarak filme aldığı sürekli izlemeye ne denir?

Çekim

Senaryo hazırlama sürecinde aksiyonlar nasıl oluşturulur?

Tek tek cümleler halinde betimlemelerle

'Çekim' kavramı hangi film yapım aşamasını tanımlar?

Sadece kameranın kaydettiği anları

Sahne kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Sahne, farklı zaman dilimlerini bir araya getirerek hikayenin akışını bozar.

Senaryo okuyan kişilere hangi konuda yardımcı olur?

Zaman ve mekan ilişkisini net bir şekilde anlamalarını sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi sahneyle ilgili doğru bir ifade değildir?

Senaryoda sahneler, karakterlerin giydiği kıyafetleri detaylıca açıklar.

'Sahne' kavramı filmde hangi unsurları birleştirmeye yardımcı olur?

Mekan ve kamera açılarını

'Senaryo okuyan kişilerin, zaman ve mekan ayrımını açıkça anlamalarını sağlar.' cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

'Anlamak' kelimesi İngilizcedir.

'Senaryo okuyan kişilere yardımcı olan unsurlardan biri hangisidir?' cümlesinin doğru cevabı nedir?

'Unsur' kelimesi Latince kökenlidir.

Sinopsisin temel amacı nedir?

Film yapım sürecine dâhil olmak isteyenlere filmin özünü aktarmak

Aşağıdakilerden hangisi sinopsisin işlevlerinden biri değildir?

Senaryonun ayrıntılı bir özetini sunar

Film stüdyolarında sinopsis hangi aşamada kullanılır?

Senaryo seçim ve eleme sürecinde

Sinopsis yazarken aşağıdakilerden hangisine yer verilmemelidir?

Ayrıntılı sahne anlatımları

Film yarışmalarında sinopsis hangi amaçla istenir?

Filmin konusunun önceden anlaşılmasına yardımcı olmak için

Sinopsisin içeriğinde yer alması gereken unsurlardan hangisi değildir?

Efektler

Learn about different shooting techniques and terminology used in film production such as mise-en-scène, sequence shot, and synopsis. Understand the significance of each element in creating a cohesive visual narrative.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Film Production Process Quiz
12 questions
Film Production Process Quiz
5 questions

Film Production Process Quiz

SucceedingEnlightenment84 avatar
SucceedingEnlightenment84
Use Quizgecko on...
Browser
Browser