Evaluation of Least Squares Method in Regression Analysis

EngagingIslamicArt avatar
EngagingIslamicArt
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Chiziqli regressiya koeffitsienti statistik bahosi siljimagan deyiladi, agar:

Baholovchilar siljimagan, ya'ni usulni takroriy qo'llashda o'rtacha hisoblagichlar ularning haqiqiy qiymatlariga teng bo'ladi.

Eng kichik kvadratlar usuli yordamida baholangan regressiya koeffitsientini bahosi samarador deyiladi, agar:

Eng kam dispersiyaga ega xolis baholovchi samarali baholovchi deyiladi.

Eng kichik kvadratlar usuli yordamida baholangan regressiya koeffitsientini bahosi barqaror deyiladi, agar:

Usul statistik baholovchilar tomonidan qabul qilinmaganligini ko'rsatadi.

Chiziqli regressiya modeli sifatini tavsiflovchi qaysi ko'rsatkich har bir kuzatuv uchun bog`liq o'zgaruvchining haqiqiy qiymatlarining regressand qiymatlaridan o’rta kvadratik chetlashishi ko'rsatadi?

Standart error of regression (SER)

Lagli o'zgaruvchilar - bu:

kechikkan o’zgaruvchi yoki davr ortga qaytarilgan

Juftli chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti quyidagi qanday qiymatni qabul qila olmaydi?

-1 oralig’idagilarni qabul qila oladi

Juftli chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti quyidagi qanday qiymatni qabul qila oladi?

-0.95

Chiziqli regressiya koeffitsientining ahamiyatsizligi haqidagi nol gipotezani tekshirish uchun qanday testdan foydalaniladi?

t-test

Chiziqli regressiya qoldiqlarida geterokedastiklikni tekshirish uchun qaysi testdan foydalanilishi mumkin?

White heteroskedastiklik testi

Regressiya qoldiqlarining dispersiyasi doimiy bo'lmasa, u holda xatolarda qaysi muammo mavjud?

Geterokedastiklik

Juftli korrelyatsiya koeffitsienti qanchilikda oshsa, u holda regressiyada qaysi muammo yuzaga keladi?

0,935 dan oshsa

2022 yil uchun 100 ta mamlakat o’yicha YaIM hajmining chiziqli regressiya modeli baholangan. Regressiyada bandlik va yalpi investitsiyalar regressorlar sifatida kiritilgan. Bu malumotlar asosida diagnostika jarayoni natijasida topilgan muammo qaysi?

Homoskedastiklik muammosi

Tegishli erkinlik darajalarini hisobga olgan holda, bog`liq o'zgaruvchining dispersiyasi va chiziqli regressiya qoldiqlarining dispersiyasi nisbati qaysi atama bilan ifodalaydi?

Adjusted r2

Berilgan muammoga ko'ra, multikollenarlikni necha bo'lib baholash qo'shimcha regressorlarni kiritishda qanday muammoga olib keladi?

Regressorlar t qiymatlari kichik va ishonch oralig'i uzoq bo’lishi

Agar baholangan chiziqli regressiyada multikollinearlik mavjud bo'lsa, nima yuzaga keladi?

Baholagan t-statistikasi qiymatlari past bo`lib ketishi mumkin

Agar baholangan chiziqli regressiyada geteroskdastiklik mavjud bo'lsa, nima yuzaga keladi?

Baholangan t-statistikasi qiymatlari yuqori bo`lib ketishi mumkin

Regressiya diagnostikasi hech qanday muammo tug'dirmasdan, modelga respondentning erkak ekanligini o'lchaydigan sun’iy o'zgaruvchini qo'shishingizga qaror qilganingizda, nima o'zgaruvchini qo'shganingiz?

Respondentning ayol ekanligini o'lchaydigan sun’iy o'zgaruvchi

Chiziqli regressiya modeliga eksport, import va sof eksport kabi qo'shimcha regressorlarni kiritishga qaror qilganingizda, nima muammoga olib keldi?

Multikollenarlik

This quiz covers the concept of evaluating the least squares method in regression analysis. It includes understanding the meaning of specific regression coefficients and assessing the effectiveness of the least squares method in estimating regression coefficients.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser