Erikson's Stages of Development: Adolescence Identity

WellRunCarnelian1929 avatar
WellRunCarnelian1929
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

31 Questions

Wat wordt bedoeld met 'adolescentie'?

De gehele jeugdperiode waarin ontwikkelingsgebieden centraal staan

Welke lichaamsveranderingen vinden hoofdzakelijk plaats gedurende de puberteit?

Groei van borsten bij meisjes en baardgroei bij jongens

Wat zijn primaire geslachtskenmerken?

Geslachtsorganen die betrokken zijn bij voortplanting

Wat is de periode van de prepuberteit?

De eerste 2 jaar van de puberteit

Wat is het begin van het geslachtsrijp worden bij meisjes?

Eerste menstruatie

Wat verandert er in de denkwijze van adolescenten door verdere rijping van het zenuwstelsel?

Ze worden kritisch

Wat is de grootste opgave volgens Erikson voor een adolescent?

Het ontwikkelen van een eigen identiteit

Wat wordt bedoeld met 'foreclosure' volgens de tekst?

Het te vroeg vastleggen van een identiteit

Wat is het effect van de opvoedingsstijl 'autoritair' volgens de tekst?

Kinderen voelen zich belemmerd in hun mogelijkheden om zelfstandig te kunnen beslissen en handelen

Wat wordt bedoeld met 'coping' volgens de tekst?

Het omgaan met stress

Wat wordt bedoeld met 'thrill-seeking' volgens de tekst?

Het prettig vinden van risicogedrag

Op welke leeftijd durven adolescenten volgens de tekst ingaan tegen de druk van leeftijdsgenoten?

15

Wat gebeurt er eerst bij meisjes, voordat ze gaan menstrueren?

Eerst de groeispurt doormaken

Wat zorgt ervoor dat adolescenten 's ochtends moeite hebben om op tijd op te staan en 's avonds moeilijk naar bed kunnen gaan?

Melatonine

Wat is het belangrijkste kenmerk van de cognitieve ontwikkeling van adolescenten volgens Piaget?

Abstracte veronderstellingen formuleren

Wat is een kenmerk van de informatietheoretische visie op de cognitieve ontwikkeling van adolescenten?

Effectievere cognitieve strategieën

Wat onderscheidt het schoolleven van het volwassen leven volgens de tekst?

Veel contact met leeftijdsgenoten

Wanneer bereiken adolescenten volgens Piaget de formeel-operationele fase in hun cognitieve ontwikkeling?

1.2E-12

Wat is een belangrijk kenmerk van de ontwikkeling van een eigen geweten bij adolescenten?

'Eigen normen en waarden aan de kant zetten'

'De ontwikkeling van de persoonlijkheid kun je beschrijven als een consistente wijze van aanpassen van de persoon aan de omgeving door te experimenteren met waarden, normen, vrienden, groepen en uiterlijk vertoon.' Wat voor gedrag wordt hiermee omschreven?

'Assertief gedrag'

'Rond 18 jaar hebben adolescenten ruimte voor eigen gedachten en daaruit komende normen en waarden. Nu zijn ze vaak bereid om over de regels van opvoeders na te denken.' Wat gebeurt er rond deze leeftijd?

'Ze gaan ouders bekritiseren'

'Door uiterlijke veranderingen of door andere denkbeelden en opvattingen worden adolescenten onherkenbaar voor opvoeders. Er zal uiteindelijk een compromis gevonden moeten worden tussen de regels en opvatting van de volwassenen en de wensen van hun kinderen.' Wat wordt hier beschreven?

'Het vinden van een compromis in ouder-kind relaties'

Wat is essentieel voor het formuleren van abstracte veronderstellingen volgens Piaget?

Mogelijkheid tot hypothetisch-deductief denken

Wat zijn de kenmerkende symptomen van boulimia?

Extreem vasten afgewisseld met braken

Wat is een mogelijke oorzaak van anorexia nervosa?

Tekort aan bevestiging en ondersteuning in de eerste levensjaren

Wat is een teken van depressie?

Weinig zelfvertrouwen

Wat wordt bedoeld met het psychosociaal moratorium?

Een periode waarin adolescenten experimenteren met sociale rollen

Wanneer worden leeftijdsgenoten heel belangrijk voor adolescenten?

Vanaf ongeveer 12 jaar

Wat is een mogelijke reden voor wegloop gedrag bij jongeren?

Weinig warmte in het gezin

Wat zijn de ontwikkelingstaken of -opgaven van adolescenten?

(...) zich eigen maken van een levensbeschouwing

Wat wordt verstaan onder een 'peergroup'?

(...) groep waarmee adolescenten zich identificeren

This quiz explores Erik Erikson's concept of adolescent identity development, including the challenges of forming a personal identity and the risk of prematurely committing to an identity. It also discusses the flexibility and openness to new experiences associated with a well-developed identity.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser