Employee Rights and Labor Code Quiz
19 Questions
7 Views
4.6 Stars

Employee Rights and Labor Code Quiz

Test your knowledge about the rights of employees and the labor code regarding temporary disability due to work-related injury or illness. Explore the scenarios when an employee's salary is protected and the responsibilities of the employer in such situations.

Created by
@IssueFreeBlue

Questions and Answers

Қызметкерге жалақы сақталмайды сөзі келесі дайындалған себептерден қайсысы бойынша орындалады?

Жалақысын қолданбасқандық жұмысты түсірген жағдайда

Еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша төленбейді сөзіне дайындалған негізгі себеп қандай?

Жалақысыз шеттету жойылды

Егер ұжымдық шарттарда қызметкер мен жұмыс берушінің материалдық жауапкершілігі нақтыланса, оларда орындалатын мәселелер кандай болады?

Материалды жауапкершілік артылар, оятын іс-әрекеттерге материал табиғатта бойынша келмейді.

Егер еңбек шартының бір тарабы екінші тарап өтейтін зиян келтірсе, осы зиян өтетін мәселе неге орналасады?

<p>Еңбек кодексіне сәйкес зиянның орнына</p> Signup and view all the answers

Жалақысы шеттеткен жағдайда өзге заңлармен зиянның орны өте айрылу артылайтын заң-девирлер неге өтетін мәселе?

<p>Ережелерге сәйкес зияны болмас ережені алу</p> Signup and view all the answers

Жұмыс беруші қызметкерге заңсыз ауысқан жағдайда оның қабылдауынан кейін не болады?

<p>Қызметкерді әзірленген істе жұмысқа алу</p> Signup and view all the answers

Келісу комиссиясының шешімі келесі мерзімде орындалуы тиіс:

<p>Орындалмау жолдары мен мерзімдерді реттеу</p> Signup and view all the answers

Егер қызметкер оны басқа жұмысқа ауыстыру мөлшерлемесе, онда оған жазбаша ұсыныс енгізу:

<p>Төленбейтін жалақысы</p> Signup and view all the answers

Жаңа келісімні өтеген кезде, қосымша келісім:

<p>Белсендей кезде алудан бас тарту</p> Signup and view all the answers

Жазбаша нысанда хабарлауда қорланатын мәселе:

<p>Кадр қаржыландыру және даму</p> Signup and view all the answers

Еңбек кодексіне сәйкес, қызметкерге жұмыс орнын ауыстыру мөлшерлемесе, оның еңбек шартына сәйкес келетін біріктілік тиісті кездестірілген жауап негізінде қалай анықталады?

<p>Келісім бойынша</p> Signup and view all the answers

Еңбек кодексіне сәйкес, қызметкердің жаңа жағдайларда жұмысын жалғастыруды бас тартқан жағдайда қызметкермен еңбек шартын бұзу негіздері бойынша қай амалдар енгізіледі?

<p>Алдымен хабарлау</p> Signup and view all the answers

Еңбек кодексіне сәйкес, қызметкердің санын немесе штатын қысқарту мәселесіне әкеп соғуда жұмыс уақыты режимін орната алу кезеңінде орындалатын амалдар келесі жолмен толтырылады:

<p>Келісу комиссиясының шешімі бойынша</p> Signup and view all the answers

Егер ұжымдық шарттарда өтістен материалды жауапкершілік нақтыланса, оларда орындалатын мәселелер кандай болады?

<p>Хабарлау</p> Signup and view all the answers

Егер еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша төленбейді деп анықталса, осы себеп неге орналасады?

<p>Жазбаша хабарлау</p> Signup and view all the answers

Келісімнің өткен кезінде, қызметкер басқа жұмысқа ауыстырудың мәнінің қандай ерекшеліктері талап етіледі?

<p>Орындау барысында еңбек шартының көзделген жағдайларының өзгеруі</p> Signup and view all the answers

Егер қызметкер басқа жұмысқа ауыстыруды талап ететін пайдаланушылар мен аудармашылар туралы әдепкі сөздерден пайдаланса, оның себебі недеді?

<p>Ешбір себеп жоқ, келесі аударма мәтіндерді пайдаланушылар мен аудармашылар туралы әдепкі сөздерден пайдалануды</p> Signup and view all the answers

Егер қазақстандық қадағалауда, жалақыны шеттеткен жағдайда оны шетелде зияны тиетін заң-девирлер неге өтетеді?

<p>Орындау істеуші мен заштас істеуші арасына пайдаланады</p> Signup and view all the answers

Егер еңбек шартының бір тарабы екінші тарап өтейтін зиян келтірсе, осы зиян өтететін мәселе неге орналады?

<p>Егер еңбек шартының барлыгывта зияны келесектен кейинке итергенде, осы зияны өзгерту бойунша заманжураевты деп анықтау керек</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Еңбек шартының бұзылуы

 • Еңбек шартының бір тарабы екінші тарап өтейтін зиян келтірсе, осы зиян өтететін мәселе неге орналасады
 • Еңбек шартын бұзу негіздері бойынша қай амалдар енгізіледі

Қызметкерге жалақы сақталмайды

 • Қызметкерге жалақы сақталмайды сөзі келесі дайындалған себептерден қайсысы бойынша орындалады
 • Еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша төленбейді сөзіне дайындалған негізгі себеп қандай

Ұжымдық шарттар

 • Егер ұжымдық шарттарда қызметкер мен жұмыс берушінің материалдық жауапкершілігі нақтыланса, оларда орындалатын мәселелер кандай болады
 • Егер еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша төленбейді деп анықталса, осы себеп неге орналасады

Келісу комиссиясы

 • Келісу комиссиясының шешімі келесі мерзімде орындалуы тиіс
 • Егер қызметкер оны басқа жұмысқа ауыстыру мөлшерлемесе, онда оған жазбаша ұсыныс енгізу

Еңбек кодексіне сәйкес

 • Еңбек кодексіне сәйкес, қызметкерге жұмыс орнын ауыстыру мөлшерлемесе, оның еңбек шартына сәйкес келетін біріктілік тиісті кездестірілген жауап негізінде қалай анықталады
 • Еңбек кодексіне сәйкес, қызметкердің жаңа жағдайларда жұмысын жалғастыруды бас тартқан жағдайда қызметкермен еңбек шартын бұзу негіздері бойынша қай амалдар енгізіледі
 • Еңбек кодексіне сәйкес, қызметкердің санын немесе штатын қысқарту мәселесіне әкеп соғуда жұмыс уақыты режимін орната алу кезеңінде орындалатын амалдар келесі жолмен толтырылады

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser