El Filibusterismo Buod

PlentifulStatistics avatar
PlentifulStatistics
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ang mga nangungupahan sa aming mga ______ ay nag-uumpisa nang magreklamo.

biyenes

At kailangan ninyong malaman na ang mga Indiyo ay nagsisimula nang madismaya sa mga ______ at humihingi ng tawad sa taripa.

bayarin

Huwag na! Tama na ang pagdaing ninyo, kung hindi ay mananangis ako,

masayang

Gusto na nila ngayong banggitin ko ang mga halaga, ang mga halagang itinakda ng arsobispong si Don Basilio ______.

Sancho

Bakit naman kailangang maging mas mababa pa sa halaga ng isang manok ang presyo ng isang ______?

binyag

Simoun: "Nakakita na ako ng napakaraming ilog at tanawin kaya interesado lamang ako sa mga bagay na nagbibigay ng mga ______."

alamat

Nariyan ang alamat ng Malapad-na-Bato, isang batong itinuturing na sagrado bago pa man dumating ang mga Kastila dahil tahanan daw ito ng mga ______.

espiritu

Mula sa pinakatuktok ng bato ay madali nilang nahaharang ang kaawa-awang mamamangka na kinakailangang makipaglaban sa mabilis na agos at sa mga ______.

tao

Pagkatapos, nang mapabulaanan ang mga haka-haka ay nawala ang kabanalan ng bato kaya ginawa itong kanlungan ng mga ______ at bandido.

tulisan

Lumipas ang panahon, nagpatuloy ang kuwento tungkol sa mga tumataob na bangka; at kung sa aking pagtaob ay hindi ko ginamit ang lahat ng aking anim na pandama ay madadaluhong ako sa ______ ng bato.

gilid

Mayroon pang isang alamat, ang tungkol sa kuweba ni Doña Geronima na maaaring ilahad sa atin ni Padre ______.

Florentino

Isang araw ay nabalitaan na lamang niya na naging arsobispo na ng Maynila ang kanyang ______.

minamahal

Test your knowledge on the summary of a scene from the Philippine novel 'El Filibusterismo' by Jose Rizal. Answer questions about the dialogue between Padre Sibyla and Padre Camorra regarding complaints from tenants and Indios seeking forgiveness.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser