Ang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal

SeamlessCouplet avatar
SeamlessCouplet
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Kailan natapos ni Rizal ang pagsusulat sa El Filibusterismo?

Marso 29, 1891

Ano ang ginawa ni Rizal nang kinapos siya ng panustos habang isinusulat ang El Filibusterismo?

Naghigpit ng sinturon

Saan ipinadala ni Rizal ang manuskrito ng El Filibusterismo para mailimbag?

Ghent, Belgium

Sino ang mayamang kaibigang tumulong sa pagpapatuloy ng paglilimbag ng nobelang El Filibusterismo?

Valentin Vontura

Anong taon dumating si Valentin Vontura upang magastos ang paglilimbag ng nobelang El Filibusterismo?

1891

Ano ang pinapugay ni Rizal sa kanyang nobelang El Fili?

Tatlong paring martir

Kailan unang lumabas ang nobelang Noli Me Tangere ni Rizal?

Marso 1887

Ano ang ibig sabihin ng Filibustero para kay Rizal?

Batayan sa pagbuo ng pamagat ng El Filibusterismo

Ano ang naging papel ni Valentin Ventura sa paglilimbag ng El Filibusterismo?

Tumulong sa gastusin para mailimbag ang nobela

Ano ang naging hadlang sa konsentrasyon ni Rizal sa pagsusulat ng El Filibusterismo?

Personal na buhay at relasyon

Ano ang ginawa ni Rizal nang kinapos siya ng panustos habang isinusulat ang El Filibusterismo?

Naghigpit ng sinturon at nagtipid

Saan isinulat ni Rizal ang nobelang El Filibusterismo?

London

Test your knowledge about the novel 'El Filibusterismo,' the second literary masterpiece written by the national hero of the Philippines, Dr. Jose Rizal. Discover facts about the author, the context of the novel, and the historical events surrounding its publication.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Dr. Jose Rizal's Versatile Genius Quiz
16 questions
The Life and Works of Dr. Jose Rizal
12 questions
Lineage of Dr. Jose Rizal Recap
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser