Eigenschappen van vloeistoffen

SaneLesNabis avatar
SaneLesNabis
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

52 Questions

Wat is de juiste formule voor molfractie (X_{A})?

$X_{A} = \frac{\text{mol van A}}{\text{totaal aantal mol}}$

Wat is de juiste definitie van molariteit (M)?

$M = \frac{\text{mol opgeloste stof}}{\text{liter oplossing}}$

Hoe wordt ideaal gas gedefinieerd?

Een gas zonder interactie tussen de deeltjes

Wat is de wet van Dalton?

Een ideaal gasmengsel gedraagt elk gas alsof het alleen is in het systeem

Wat is de juiste definitie van massaprocent (massa%)?

$Massaprocent = \frac{\text{massa opgeloste stof}}{\text{massa oplossing}}*100%$

Hoe wordt molaliteit (m) gedefinieerd?

$m = \frac{\text{mol opgeloste stof}}{\text{kg solvent}}$

Wat is het gevolg van capillaire aantrekking als adhesie sterker is dan cohesie?

De vloeistof wordt omhoog getrokken

Hoe wordt het kristalrooster in ijs gevormd?

Door sterke intermoleculaire krachten

Wat is de weerstand om te vloeien in vloeistoffen?

Viscositeit

Wat is het gevolg van hogere intermoleculaire krachten op de viscositeit van een vloeistof?

Verhoogt de viscositeit

Wat gebeurt er met vaste ionische bindingen bij stijgende temperatuur?

Ze lossen beter op

Wat is een kenmerk van een gesatureerde oplossing?

De maximale hoeveelheid opgeloste stof is opgelost

Wat betekent 'soort zoekt soort' in relatie tot oplosbaarheid?

Oplosmiddel en opgeloste stof hebben vergelijkbare moleculaire eigenschappen

Wat is het resultaat van capillaire afstoting?

Vorming van een bol van vloeistof

Hoe beïnvloedt druk de oplosbaarheid van gassen?

Met stijgende druk lost gas beter op

Wat is de relatie tussen temperatuur en de oplosbaarheid van gassen?

Oplosbaarheid van gas neemt toe met stijgende temperatuur

Wat is de wet van Henry?

$C = kP$ met $k$ als constante afhankelijk van temperatuur

Wat zijn colligatieve eigenschappen?

Wat gebeurt er met de dampdruk als een niet-vluchtige stof aan een vluchtig oplosmiddel wordt toegevoegd?

De dampdruk daalt

Wat is de relatie tussen de molfractie en zuivere dampdruk volgens de wet van Raoult?

$P_A = X_AP_A^\circ$

Wat veroorzaakt een kookpuntsverhoging bij het oplossen van een niet-vluchtige stof?

$\Delta T_b = T_b - T_b^\circ = iK$

Wat is de relatie tussen golflengte (λ) en frequentie (ν) van elektromagnetische straling?

Ze zijn recht evenredig

Wat is het duale karakter van licht in relatie tot deeltjes- en golfeigenschappen?

Licht heeft zowel deeltjes- als golfeigenschappen

Wat is de minimale hoeveelheid energie in de kwantumtheorie van Planck?

Energie is gekwantiseerd en bestaat uit kwanta

Wat is het resultaat van het fotoëlektrisch effect?

Elektronen worden uitgeworpen uit het oppervlak van metalen wanneer blootgesteld aan licht met voldoende energie

Hoe wordt de energie van elektronen in atomen gekwantiseerd?

Het kan alleen discrete waarden aannemen

Wat is het onzekerheidsprincipe van Heisenberg?

Het stelt dat de energie en positie van een elektron niet tegelijk met grote nauwkeurigheid kunnen worden bepaald

Wat zijn S-orbitalen in relatie tot hun elektronendichtheid?

Ze hebben een grote elektronendichtheid bij de kern

Wat is het principe dat aangeeft dat geen twee elektronen dezelfde kwantumgetallen kunnen hebben?

Principe van Pauli

Wat is de definitie van formele lading in een Lewisstructuur?

Het verschil tussen het aantal valentie-elektronen van een geïsoleerd atoom en het aantal elektronen in de Lewisstructuur, waarbij bindingen met andere atomen niet meetellen

Wat is een uitzondering op de octetregel?

Atomen die geen 8 elektronen hebben, zoals waterstof, beryllium en boor

Wat is de voorspelling van moleculaire geometrie gebaseerd op?

Valentie schil elektronenpaar afstotingsmodel (VSEPR)

Wat is een dipoolmoment in een covalente binding?

Het moment waarop de elektronen naar het minst elektronegatieve atoom verschuiven

Wat is hybridisatie van atomaire orbitalen?

Een lineaire combinatie van 2 of meer equivalente orbitalen van hetzelfde atoom

Welke intermoleculaire kracht is verantwoordelijk voor het niet-ideale gedrag van gassen en het bestaan van vaste- en vloeistoffen?

Dipool-dipool interacties

Welke factor beïnvloedt het meest de grotere molaire massa bij het bepalen of een stof minder vluchtig zal zijn?

Dispersiekrachten (Londonkracht)

Wat zijn intermoleculaire krachten?

Aantrekking tussen moleculen

Wat is de definitie van ionstraal?

De straal van een kat- of anion dat vergroot wanneer de aantrekking groter is.

Hoe stijgt de energie bij het vormen van kationen?

De energie stijgt door de grotere aantrekking bij grotere Zeff.

Wat is de volgorde van ionisatie-energieën (IE) bij het verwijderen van elektronen uit een atoom in gasfase?

IE1 < IE2 < IE3

Wat gebeurt er met de energie als er al kationen zijn gevormd?

De energie stijgt door de grotere aantrekking bij grotere Zeff.

Hoe stijgt elektronenaffiniteit volgens de periode?

Door een grotere Zeff en een dalende r, waardoor er meer energie vrijkomt door afscherming.

Wat is kenmerkend voor een covalente binding?

Elektronenparen worden gedeeld door 2 atomen zonder vrije elektronenparen.

Wat kenmerkt een polair covalente binding?

Gedeeltelijke elektronentransfer en een grote elektronendichtheid rond 1 van de 2 atomen.

Wat is de definitie van de partiële druk volgens de wet van Dalton?

De totale druk van een gasmengsel is gelijk aan de som van de partiële drukken van de individuele gassen in het mengsel.

Wat is de definitie van rendement van een reactie?

Het percentage werkelijke opbrengst ten opzichte van de theoretische opbrengst.

Wat is de definitie van thermodynamica?

Studie van energieomzetting en -verandering.

Wat is de definitie van enthalpie?

De energieverandering bij vorming van 1 mol van een verbinding uit zijn elementen bij standaardvoorwaarden.

Wat is de definitie van een ion?

Een atoomkern omringd door positief geladen ionen en negatief geladen elektronen.

Wat is de definitie van isotopen?

Atomen met verschillende aantallen protonen maar hetzelfde aantal neutronen.

Wat is de definitie van warmtecapaciteit?

De hoeveelheid energie nodig om de temperatuur van een bepaalde hoeveelheid stof te verhogen met 1°C.

Wat is de definitie van vrije radicalen?

Atoomkernen zonder elektronen.

Study Notes

 • Vloeistoffen: Oppervlaktespanning, capillaire aantrekking/afstoting, viscositeit
 • Oppervlaktespanning: kleinste mogelijke vloeistofoppervlak door sterke intermoleculaire krachten, capillaire aantrekking van ongelijke moleculen (adhesie), cohesie van gelijke moleculen
 • Capillaire aantrekking: adhesie sterker dan cohesie, trekt vloeistof omhoog, cohesie sterker dan adhesie, capillaire afstoting maakt bol van vloeistof
 • Viscositeit: weerstand om te vloeien, hogere temperatuur verlaagt viscositeit, hogere intermoleculaire krachten verhoogt viscositeit
 • Water: unieke substantie, ijs dichtter dan water, waterstofbruggen, kristalrooster in ijs
 • Faseovergangen: dampdruk/dampspanning, dynamisch evenwicht, kookpunt, dampdrukmeting, molaire verdampingswarmte
 • Oplossingen: homogeen mengsel, solvent, opgeloste stof vulneraabiliteit, gesatureerde oplossing
 • Oplossingsproces: spontaan, thermodynamica, interacties, totaal reactie
 • Oplosbaarheid: soort zoekt soort, mengbaarheid, concentratie
 • Temperatuur en oplosbaarheid: vaste ionische bindingen loseer beter met stijgende temperatuur, gassen lossen minder goed met stijgende temperatuur

(Note: Due to the character limit, some information had to be omitted. However, the provided bullet points should capture the key facts with context as described.)

 • Elk gas heeft een specifieke druk = partiële druk, volgende wet van Dalton: $P_{\text{tot}} = P_{A} + P_{B}$, $n_{\text{tot}} = n_{A} + n_{B}$, $P_{A} = y_{A} \cdot P_{\text{tot}}$ met $y_{A} + y_{B} = 1$.
 • In een reactie zijn sommige reagens beperkend = limiterend, de rest volstaat = overvloedig.
 • Rendement van een reactie: $\frac{\text{werkelijke opbrengst}}{\text{theoretische opbrengst}} \cdot 100%$.
 • Thermodynamica: studie van de omzetting en verandering van warmte en andere vormen van energie.
 • Eerste wet van de thermodynamica: energie kan omgezet worden, maar niet gemaakt of vernietigd = wet van behoud van energie.
 • Thermochemie: studie van warmteverandering tijdens chemische reacties.
 • Open: warmte en stoffen tussen systeem en omgeving wisselen, gesloten: alleen warmte wisselt, geïsoleerd: geen interactie met omgeving, exotherm: warmte afgegeven aan omgeving, endotherm: warmte opgenomen uit omgeving.
 • Warmtecapaciteit C: de hoeveelheid energie nodig is om de temperatuur van een hoeveelheid stof te verhogen met 1°C.
 • Calorimetrie: meting van warmteveranderingen en de verhouding daartussen.
 • standaardvormingsenthalpie: enthalpieverandering bij vorming van 1 mol van een verbinding uit zijn elementen bij standaardvoorwaarden.
 • Spontane processen: proces dat spontaan gebeurt onder gegeven omstandigheden, geregeld met de tweede wet van de thermodynamica.
 • Entropie: een maat voor hoe verspreid de energie is over verschillende soorten.
 • Gibbs vrije energie: de maximaal reversibelle werk die kan worden gedaan door een systeem met constante temperatuur en druk.
 • De elektronstructuur van atomen: de plaats van elektronen rond het atoomkern.
 • Ionen: atoomkern omringd door positief geladen ionen, negatief geladen elektronen.
 • Isotopen: verschillende atomen met hetzelfde aantal protons, maar verschillend aantal neutronen, lage en hoge verschuivingen van de kernen.
 • Atomkern: bestaat uit protonen en neutronen, vast in het centrum van het atoom.
 • Elektronen: negatief geladen deeltjes om het atoomkern, elektrische lading -1, omhulsel van kern, bepaalt chemische eigenschappen.
 • Orbitalen: 3D-ruimte rond het atoomkern, elektronen in bepaalde patronen bevinden zich.
 • Bindingen: verschillende typen: IJonische, covalente, ionische, koordinatieve en hydrogele.
 • Bindingsenergie: de energie die nodig is om een binding te vormen.
 • IJonische en koordinatieve bindingen: maken gebruik van elektronen uit ten minste 1 atoom.
 • Covalente binding: delen elektronen tussen de atomen.
 • Hydrogele bindingen: zwakke bindingen tussen watermoleculen en andere waterstoffen en molculenen.
 • Vrije raden: de atoomkerns zonder elektronen.
 • Atomstruktuur: de plaats van elektronen en de 3D-structuur van de atoomkern.
 • Uitwisseling van energie: elektromagnetische straling, fotonen.
 • Molecularie orbitelen: 3D-beeld van de elektronen om het atoomkern.
 • Orbitelen: elektronen in 3D-structuur rond het atoomkern.
 • Elektronentoestanden: elektronen in 3D-ruimte rond het atoomkern.
 • Orbitelen: kringen met bepaalde eigenschappen en elektronen.
 • Elektronentransfer: verplaatsing van elektronen tussen atomen.
 • Elektronenrondje: elektronen rond een atoomkern, bijvoorbeeld in een molecule.
 • Vrije raden: atoomkerns met geen elektronen.
 • Elektromagnetische straling: elektromagnetische golven, fotonen, dienstdoen als een medium voor de overdracht van energie.
 • Fotonen: elektromagnetische deeltjes, een pakket van elektromagnetische energie.

Leer meer over oppervlaktespanning, intermoleculaire krachten en capillaire aantrekking/afstoting in vloeistoffen. Ontdek hoe deze eigenschappen het gedrag van vloeistoffen beïnvloeden.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser