Ecopoetics: Jonathan Bate, Laurence Coupe, Richard Kerridge, Greg Garrard, Terry Gifford
10 Questions
2 Views
3.4 Stars

Ecopoetics: Jonathan Bate, Laurence Coupe, Richard Kerridge, Greg Garrard, Terry Gifford

Created by
@CreativeShofar

Questions and Answers

Ano ang itinuturing na tugon ng ekokritisismo sa pangangailangan ng kalikasan ayon kay Dean?

Pananaliksik sa kultura at produkto ng kultura

Sa paano isinasagisag ang kalikasan sa akdang pampanitikan base sa nabanggit na teksto?

Bilang isang mahalagang paksa o tema

Ano ang kaugnayan ng agham at ekolohiya sa pag-aaral ng panitikan ayon sa nabanggit na teksto?

Magkaugnay at nagtutulungan

Ano ang pangunahing papel ng ekokritiko ayon sa nabanggit na teksto?

<p>Pagtugon sa pangangailangan ng kalikasan</p> Signup and view all the answers

Ano ang pangunahing layunin ng ekokritisismo ayon kay Dean?

<p>Pagtukoy sa ugnayan ng tao sa kalikasan</p> Signup and view all the answers

Ano ang tinutukoy sa unang bahagi ng kapaligiran na binanggit ni Barry?

<p>Mga disyerto at dinatitirahang kontinente</p> Signup and view all the answers

Ano ang pangunahing layunin ng teoryang kultural ayon sa teksto?

<p>Ipakilala ang kultura ng may akda</p> Signup and view all the answers

Ano ang ibig sabihin ng ekolohiya o ekolohikal base sa teksto?

<p>Interaksyon sa pagitan ng mga hayop, halaman, at kalikasan</p> Signup and view all the answers

Ano ang ginagamit na teorya ni Aristotle para sa pagsusuri sa ugnayang namayani sa panitikan at pisikal na kapaligiran?

<p>Teoryang Naratolohiya</p> Signup and view all the answers

Ano ang inirerekomenda para higit na maunawaan ang konsepto ng kultura base sa teksto?

<p>Pag-uugnayin ang likas na agham at likas na pag-unlad ng kalikasan</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser