Data Link Layer Services in Wireless Communication Networks

QuaintBerkelium avatar
QuaintBerkelium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Hücresel bir ağda hangi teknik kullanılarak frekanslar zaman içinde farklı hücrelere ayrılır?

FDMA

Hangisi kablosuz iletişim ağlarında rastgele erişim protokollerinden biridir?

ALOHA

Hücresel ağlarda frekans kullanımını artırmak için hangi yöntem kullanılır?

FDMA

Kanal paylaşımı için hangi teknik hücresel ağlarda kullanılan bir çoklu erişim protokolüdür?

TDMA

Kablosuz iletişimde hangi protokolde düğümler veri transferi için ortak bir kanal kullanır?

CSMA/CA

Hücresel ağlarda kapasite artışına yardımcı olan sistem hangisidir?

FDMA

'Slotted ALOHA' protokolü hangi tür bir erişim yöntemini temsil eder?

Rastgele erişim

'Token Ring' protokolü hangi tür bir erişim yöntemini temsil eder?

'Token Passing'

'CSMA/CD' protokolünün açılımı nedir?

'Carrier Sensing Multiple Access with Collision Detection'

'CSMA/CA' protokolü hangi tür bir erişim yöntemini temsil eder?

'Carrier Sensing Multiple Access with Collision Avoidance'

Explore flow control and error detection mechanisms in the data link layer of wireless communication networks. Learn about multiple access protocols, cellular networks, frequency usage, capacity increase, channel systems, and error correction. This quiz is based on the course 'Wireless Communication Networks' by Dr. Assistant Professor Müge Özçevik.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser