quiz image

CTE Technical Building Code - SI 1 Propagation Requirements

ManuBombero avatar
ManuBombero
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

88 Questions

Com s'ha de realitzar l'evacuació en un edifici?

Mitjançant sortides de planta que comuniquin amb un sector de risc mínim a través de vestíbuls d'independència

Quin és el requisit per als materials de revestiment en parets i sòtils?

B-s1d0

Quina és la densitat de càrrega de foc màxima permesa als materials de revestiment i al mobiliari fixe?

200 Mj/m2

Quin és el requisit per a les caixes escèniques en un edifici?

Han de constituir un sector d'incendi diferenciat

Com s'han de compartimentar els aparcaments robotitzats?

En sectors d'incendi que no excedeixin de 10.000 m2

Quin és l'objectiu principal del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)?

Establir les exigències bàsiques de seguretat i habitabilitat dels edificis

Quins tipus d'edificacions estan exemptes d'aplicar el CTE?

Construccions senzilles, tècniques i d'escassa entitat constructiva

Quin tipus d'obres no estan subjectes a la normativa del CTE?

Obres de nova construcció que tenien sol·licitada la llicència d'edificació abans de la entrada en vigor del CTE

Quin és el requisit bàsic que els edificis han de complir segons el CTE?

Complir les normes de qualitat bàsiques de seguretat i habitabilitat

A quins edificis s'aplicarà el CTE?

Els edificis públics i les edificacions privades que precisin disposar de la corresponent llicencia d'autorització

Quin és el document que aprova el CTE?

Reial decret 314/2006

Quin és l'objectiu principal del Document Bàsic DB-SI?

Asegurar la satisfacció de les exigències bàsiques de qualitat

Quin és el requisit de resistència al foc per a les parets i sòtils que separen el sector d’incendi de la resta de l’edifici en plantes baix rasant?

EI 120

Quina secció del Document Bàsic DB-SI tracta sobre la propagació interior?

SI 1

Quina és la classificació europea de les propietats de reacció al foc dels materials de construcció segons la norma UNE-EN 13501-2:2002?

Euroclasses A1-E

Quin és el requisit de resistència al foc per a les parets i sòtils que separen el sector d’incendi de la resta de l’edifici en edificis de residencial vivenda?

EI 120

Quin és l'objectiu de la protecció passiva en edificis?

Prevenir les pèrdues humanes o materials en cas d’incendi

Què és un sector d’incendi?

Un espai d’un edifici separat d’altres zones per elements constructius delimitadors resistents al foc

Quina és la classificació dels materials per aïllaments de canonades?

A1L

Quin és el nom del reglament que s’aplica als establiments industrials?

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials

Quin és el requisit de resistència al foc per a les parets i sòtils que separen el sector d’incendi de la resta de l’edifici en edificis de comercial?

EI 120

Quina secció del Document Bàsic DB-SI tracta sobre la intervenció dels bombers?

SI 5

Quina és la classificació dels materials que no contribueixen en grau màxim al foc?

A1

Quin és l'efecte principal de l'augment de la temperatura sobre els materials d'una estructura en cas d'incendi?

Modifica les seves propietats de manera important

Què s'entén per resistència al foc d'un element estructural?

La capacitat d'un element per suportar les accions de càrrega sense superar el valor de la resistència

Quins elements estructurals principals s'han de considerar en la resistència al foc d'un edifici?

Forjats, bigues i suports

Quin és el criteri per determinar si un element estructural té suficient resistència al foc?

Si el valor de càlcul de les accions no supera el valor de la resistència

Quin és el resultat de les deformacions dels elements estructurals en cas d'incendi?

Produeix tensions addicionals

Quin és el propòsit de les taules que representen el temps en minuts de resistència davant l'acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura?

Classificar els elements estructurals segons la seva resistència al foc

Quin és el requisit de resistència al foc per a les plantes sobre rasant d’un edifici d'ús residencial vivienda?

R 90

Quin és el requisit de resistència al foc per a les plantes de soterrani d’un edifici d'ús comercial?

R 120

Quin és el requisit de resistència al foc per a els elements estructurals que formen part de l'estructura comú en viviendes unifamiliars agrupades o encastades?

R 180

Quin és el requisit de resistència al foc per a els aparcaments robotitzats?

R 180

Quin és el requisit de resistència al foc per a les plantes sobre rasant d’un edifici d'ús residencial públic?

R 120

Quin és el requisit de resistència al foc per a les plantes sobre rasant d’un edifici d'ús hospitalari?

R 120

Quin és el requisit de resistència al foc per a les parets i sòtils que separen el sector d'incendi de la resta de l'edifici en edificis de Docent?

EI 120

Quina és la classificació dels materials que no contribueixen en grau menor al foc?

A2

Quin és el requisit de resistència al foc per a les parets i sòtils que separen el sector d'incendi de la resta de l'edifici en plantes sobre rasant en edifici amb altura d'evacuació h igual o h menor de 15 i h més 28 menor de 15?

EI 120

Quin és el requisit de resistència al foc per a les parets i sòtils que separen el sector d'incendi de la resta de l'edifici en edificis de Comercial?

EI 120

Quina és la classificació europea de les propietats de reacció al foc dels materials de construcció?

Norma UNE-EN 13501-2:2002

Quin és el requisit de resistència al foc per a les parets i sòtils que separen el sector d'incendi de la resta de l'edifici en edificis de Pública concurrència?

EI 120

Quin és el requisit principal que han de complir els elements constructius davant el foc?

Totes les condicions anteriors

Quin és el nom de la norma que defineix les condicions d'assaig per a la resistència al foc dels elements de construcció?

UNE 23093

Quin és el terme que defineix la capacitat d'un element constructiu de mantenir les condicions de resistència al foc durant un temps determinat?

Durada de resistència al foc

Quin és el marc normatiu que regula les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis?

CTE

Quin és el tipus de classificació que garanteix les condicions d'estabilitat, absència d'emissió de gasos inflamables, estanquitat al pas de flames o gasos calents i resistència tèrmica suficient?

Resistència al foc (RF)

Quins edificis estan exemptes d'aplicar el CTE?

Construccions de senzilles tècnica i d'escassa entitat constructiva

Quin és el objectiu principal de la classificació de la resistència al foc dels elements de construcció?

Garantir la seguretat dels ocupants en cas d'incendi

Quin és el requisit bàsic que els edificis han de complir segons el CTE?

La seguretat i la habitabilitat

Quan es va aprovar el CTE?

17 de març de 2006

Quin és el resultat de la combinació de les condicions d'estabilitat, absència d'emissió de gasos inflamables, estanquitat al pas de flames o gasos calents i resistència tèrmica suficient?

Resistència al foc (RF)

Quins tipus d'obres estan incloses en l'àmbit d'aplicació del CTE?

Obres de nova construcció, obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació

Quins edificis no estan subjectes a la normativa del CTE?

Edificis amb llicència d'edificació anterior a l'entrada en vigor del CTE

Quina és la finalitat de la ignifugació?

Millorar la classe de reacció al foc d'un material

Quina és la diferència entre un material ignifugat i un no ignifugat?

La classe de reacció al foc del material

Quina és la norma que estableix el procediment per proporcionar millor caràcter ignífug a un material o producte?

UNE-EN 13943

Quin és el propòsit de la taula que relaciona els elements constructius, decoratius i de mobiliari amb les zones ocupables?

Mostra la relació entre els elements i les zones ocupables

Què passa quan un material ignifugat cremi?

Emet la mateixa quantitat de calor i la mateixa toxicitat en els gasos

Quin és el terme que s'utilitza per descriure la propietat d'un material on la combustió amb flama queda retardada, suprimida o previnguda?

Caràcter ignífug

Com es calcula la superfície d'un sector d'incendi?

Excloent els locals de risc especial, les escales i passadissos protegits, els vestíbuls d'independència i les escales compartimentades

Quin és el requisit per als elements separadors dels sectors d'incendi?

Han de satisfer les condicions que s'estableixen en la taula 1.2

Què passa quan s'instal·la una instal·lació automàtica d'extinció en un edifici?

La superfície màxima del sector d'incendi es duplica

Com es consideren els locals de risc especial, les escales i passadissos protegits, els vestíbuls d'independència i les escales compartimentades en el còmput de la superfície d'un sector d'incendi?

Es consideren com a sector d'incendi separat

Quin és el propòsit de la compartimentació en sectors d'incendi?

Garantir la seguretat en cas d'incendi

Què es considera com a sector d'incendi separat en el còmput de la superfície d'un sector d'incendi?

Tots els anteriors

Quin és el requisit per als ascensors en zones de risc especial o d’ús Aparcament?

Disposar de vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5

Quan es consideren dos sectors, quin és el requisit per al sector més baix si no és un sector de risc mínim?

Disposar tant d’una porta EI2 30-C5 d’accés al vestíbul d’independència de l’ascensor com una porta E 30 d’accés a l’ascensor

Quin és el requisit per a les zones d’ús diferent i subsidiari de l’edifici o de l’establiment?

Constituir un sector d’incendi diferent

Quin és el límit de superfície construïda per a les zones d’ús Aparcament?

100 m2

Com s’han de fer les comunicacions amb zones d’altre ús?

A través de vestíbuls d’independència

Quin és el requisit per a les zones d’ús Residencial vivienda?

Constituir un sector d’incendi diferent

Quin nivell de combustibilitat inclou materials els quals comportament davant el foc no ha estat avaluat?

F

Quin és el requisit de resistència al foc per als elements estructurals que formen part de la zona de risc especial en edificis?

R 30

Quin és el terme que defineix la resposta d'un material al foc mesurada en termes de la seva contribució al desenvolupament del mateix amb la seva pròpia combustió?

Reacció al foc

Quins elements estructurals d'una escala protegida o d'un passadís protegit han de tenir una resistència al foc mínima de R 30?

Els elements que estiguin continguts en el recinte de l'escala protegida o del passadís protegit

Quin és el criteri per determinar si una coberta és lleugera?

La càrrega permanent deguda únicament al seu tancament

Quin és el nivell de combustibilitat que integra materials incombustibles, per tant, més segurs en matèria de protecció?

A1 i A2

Quin és el requisit de producció de fum per a la classe s2?

Velocitat i quantitat d'emissió de fum mitja

Quin és el requisit de resistència al foc per als elements estructurals d'una zona de risc especial en edificis Risc especial baix?

R 90

Quin és el requisit de resistència al foc per als elements estructurals que únicament sustenten les cobertes no previstes per ser utilitzades en l'evacuació dels ocupants?

R 30

Quin és el requisit de caiguda de gotes inflamades per a la classe d1?

Sense caiguda de gotes i partícules inflamades durant més de 10 segons en 600 segons d'assaig

Quin és el requisit de resistència al foc per als elements estructurals principals d'un edifici?

Depèn de la zona de risc especial

Quin és el propòsit de la ignifugació?

Reduir la classe de reacció al foc d'un material

Quin és el nom de la norma que estableix el procediment per proporcionar millor caràcter ignífug a un material o producte?

UNE-EN 13943

Quin és el resultat quan un material ignifugat cremi?

Emet la mateixa quantitat de calor i la mateixa toxicitat en els gasos

Quin és el terme que s'utilitza per descriure la propietat d'un material on la combustió amb flama queda retardada, suprimida o previnguda?

Caràcter ignífug

Quin és el resultat de la combinació de les condicions d'estabilitat, absència d'emissió de gasos inflamables, estanquitat al pas de flames o gasos calents i resistència tèrmica suficient?

Resistència al foc

Quin és el propòsit de la taula de compartimentació?

Estableir les condicions de resistència al foc d'un element constructiu

This quiz assesses your understanding of the CTE Technical Building Code, specifically the SI 1 Propagation requirements, as outlined in the Royal Decree 314/2006. It covers the basic quality requirements for buildings, including their installations, to ensure safety and habitability. Test your knowledge of the code and its applications in public and private buildings.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Functional Requirement of Buildings
5 questions
Building Construction Requirements
30 questions
Building Code Implementation
11 questions

Building Code Implementation

TantalizingCornflower avatar
TantalizingCornflower
Use Quizgecko on...
Browser
Browser