Σχεδιο Αντιμετώπισης Κρίσεων (Σ.Ε.Α)

IncredibleKoto avatar
IncredibleKoto
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Ποια είναι η κύρια ιδιότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων;

Η απλότητα

Ποιος είναι ο ρόλος του σχέδιου αντιμετώπισης κρίσεων;

Να λειτουργεί ως εργαλείο ή οδηγός για τα στελέχη

Πότε αναπτύσσεται το σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων;

Κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου

Ποιό είναι το στόχο του σχέδιου αντιμετώπισης κρίσεων;

Να μεγιστοποιήσει την εκτελεστική ικανότητα της ομάδας διαχείρισης κρίσεων

Τι καθορίζει το σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων;

Τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν πριν ή κατά της διάρκεια της κρίσης

Πότε πρέπει να ενεργήσει η ομάδα διαχείρισης κρίσεων;

Εγκαίρως και με τον κατάλληλο τρόπο

Study Notes

Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσεων

  • Αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου ενός Φορέα/Οργανισμού
  • Περιγράφει τις μεθόδους αντιμετώπισης των πιθανών εκδοχών μιας κρίσης
  • Πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και να είναι εύκολα κατανοητό
  • Λειτουργεί ως εργαλείο ή οδηγός για τα στελέχη ενός Φορέα/Οργανισμού

Σκοπός του Σχεδίου

  • Καθορίζει τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν πριν ή κατά της διάρκεια της κρίσης
  • Αναλύει τις τακτικές επικοινωνίας που πρέπει να εφαρμοστούν
  • Μεγιστοποιεί την εκτελεστική ικανότητα της ομάδας διαχείρισης κρίσεων

Οφέλη του Σχεδίου

  • Είναι ένα εργαλείο για τη σωστή αντιμετώπιση της κρίσης
  • Εκτελεστική ικανότητα της ομάδας διαχείρισης κρίσεων
  • Είναι ένα οδηγό για τα στελέχη ενός Φορέα/Οργανισμού

Στο παρόν τεστ θα εξεταστεί η αποτελεσματική ανάπτυξη ενός σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων, προσδιορίζοντας τις αποφάσεις και τις τακτικές επικοινωνίας που πρέπει να εφαρμοστούν πριν και κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Το σχέδιο πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και να είναι εύκολα κατανοητό. Το τεστ αυτό απευθύνεται στα στελέχη του Φορέα/Οργανισμού.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Crisis Central for Business Quiz
10 questions
Emergency Response Deployment
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser