PROCICAT Plan in Catalonia

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Quan va ser aprovat el PROCICAT?

16 de maig de 1995

Quin és l'abast territorial del PROCICAT?

Catalunya

Quina és la funció del PROCICAT?

Gestionar emergències associades a riscos no especials a Catalunya

Què va representar el PROCICAT en aquell moment?

El pla director que va establir el marc organitzatiu i els principis que posteriorment va recollir la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya

Què recull el PROCICAT com a pla territorial?

La previsió de resposta a les emergències produïdes per a tots els riscs no contemplats als plans d’emergència especials elaborats per la Generalitat de Catalunya

Quin és l'objectiu del PROCICAT?

Gestionar emergències i establir l’estructura de resposta i operativa en la gestió de l’emergència

Quina és la situació que correspon a una 'anormalitat' i no produeix l’activació del pla?

Pre-alerta

Què implica l'activació del Pla en alerta?

Desplegament parcial de l’estructura contemplada en el Pla

Quin és l'òrgan de consulta del director del pla de protecció civil?

Consell Assessor

Quina és una funció fonamental dels centres d’emergències?

Són un punt clau i jeràrquic en el circuit d’informació

Què és un Centre Receptor d'Alarmes (CRA)?

Instal·lació des de la qual es presta el servei de recepció d'alarmes de riscs o calamitats.

Què és un Centre de Comandament Avançat (CCA)?

Centre des d'on es coordinen les diferents actuacions 'in situ' per combatre el sinistre.

Quin és el paper principal del consell assessor en el marc del Pla d'Emergència?

Informar i assessorar el director del Pla

Qui és considerat el director del Pla en els plans de la Generalitat?

El/la Conseller/a del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació

Què és l'efecte dominó en el context dels plans d'emergència?

La concatenació d’efectes que multiplica les conseqüències

Quin és el propòsit de l'exercici en el marc del Pla d'Emergència?

Executar total o parcialment les actuacions d'acord amb el Pla en una situació simulada

Què són els grups d'actuació en el context dels plans d'emergència?

Equips que actuen sobre el terreny durant el risc o calamitat

Quin és l'efecte del procés de homologació en els plans de protecció civil?

Acord administratiu que verifica la compatibilitat entre un pla de protecció civil i la normativa

Quina és la funció principal del director/a del Pla en els plans de protecció civil?

Dirigir les actuacions de gestió de l’emergència

Quin és un exemple d'exercici en el marc del Pla d'Emergència?

Un avís programat a únicament una part del personal i mitjans adscrits al Pla

Study Notes

Procicat

 • El PROCICAT va ser aprovat l'any 1994
 • L'àmbit territorial del PROCICAT és Catalunya

Funcions del PROCICAT

 • El PROCICAT és un pla territorial d'emergències que té com a funció protegir la població en situacions d'emergència
 • Aquest pla va representar un canvi important en la gestió d'emergències a Catalunya en el moment de la seva aprovació

Característiques del PROCICAT

 • El PROCICAT recull les situacions d'emergència que són anormals i que requereixen una resposta immediata
 • L'objectiu del PROCICAT és protegir la vida i els béns de les persones afectades per una situació d'emergència

Activació del Pla

 • La situació que no activa el pla és la que es considera normal i que no requereix una resposta immediata
 • L'activació del pla en alerta implica la mobilització dels recursos i dels serveis d'emergència per fer front a la situació

Òrgans de consulta i coordinació

 • L'òrgan de consulta del director del pla de protecció civil és el grup d'experts en emergències
 • Els centres d'emergències tenen com a funció fundamental la recepció d'alarmes i la coordinació de les activitats d'emergència

Centres de Comandament i Receptors d'Alarmes

 • Un Centre Receptor d'Alarmes (CRA) és un centre que rep les alarmes i les coordina per resposta
 • Un Centre de Comandament Avançat (CCA) és un centre que coordina les activitats d'emergència

Consell Assessor i Director del Pla

 • El consell assessor té com a paper principal donar suport i consell al director del pla en la presa de decisions
 • El director del pla en els plans de la Generalitat és el president de la Generalitat

Efecte dominó i exercicis

 • L'efecte dominó és el risc que una situació d'emergència provoqui una sèrie de conseqüències negatives
 • El propòsit de l'exercici en el marc del Pla d'Emergència és provar la efectivitat del pla i millorar la resposta en cas d'emergència
 • Un exemple d'exercici és una simulació d'una situació d'emergència

Grups d'actuació i homologació

 • Els grups d'actuació són equips que es creen per respondre a una situació d'emergència
 • La homologació en els plans de protecció civil és el procés de reconeixement dels plans pel Govern català
 • La funció principal del director/a del Pla en els plans de protecció civil és coordinar les activitats d'emergència

Learn about the PROCICAT, the territorial civil protection plan of Catalonia, which was approved by the Executive Council on May 16, 1995. Explore the details of its approval and homologation, and its significance as a directorial plan.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

PROCICAT Emergencies Classification
20 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser