Vegueries a Catalunya

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

7 Questions

Què estableix l'article 90 de l'Estatut d'autonomia sobre la vegueria?

La vegueria és l'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local i té personalitat jurídica pròpia.

Qui correspondrà el govern i l'administració autònoma de la vegueria segons l'article 91 de l'Estatut d'autonomia?

El Consell de Vegueria.

Quin òrgan substituiran els consells de vegueria segons l'article 91?

Les diputacions.

Qui escollirà la persona que presideixi la vegueria segons l'article 91?

Els consellers de vegueria.

Com s'ha de portar a terme l'alteració dels límits provincials, segons l'article 90 de l'Estatut d'autonomia?

Debatut i decidit pel Parlament.

Què és la vegueria com a govern local segons l'informació proporcionada?

Un òrgan específic per a l'exercici del govern municipal.

Quina entitat regulava la creació, modificació i supressió, com també el desplegament del règim jurídic de les vegueries, segons l'Estatut d'autonomia?

El Parlament.

Aquesta prova es centra en els conceptes clau de les vegueries segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, incloent la seva funció en el govern intermunicipal, la seva personalitat jurídica i la seva autonomia per gestionar interessos territorials.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Cos d'Agents Rurals in Catalonia
10 questions
Catalonia in the 18th Century
20 questions
Rivers of Catalonia
12 questions

Rivers of Catalonia

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
Use Quizgecko on...
Browser
Browser