Business Plan and Marketing Communication Quiz

LovelyBauhaus3248 avatar
LovelyBauhaus3248
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

22 Questions

Wat is het hoofddoel van de marketingmix?

Het beschrijven van de verschillende elementen die een bedrijf kan gebruiken om zijn producten of diensten op de markt te brengen

Welk marketingmixinstrument omvat aspecten zoals de kenmerken en eigenschappen van een product?

Product

Wat is de naam voor de plaatsen waar een product of dienst beschikbaar is voor de consument?

Plaats

Welk marketingmixinstrument omvat alle communicatie- en promotieactiviteiten?

Promotie

Wie zijn rechtstreeks betrokken bij de levering van het product of de dienst?

Personeel

Wat wordt verstaan onder de 'missie' van een bedrijf?

Wat een bedrijf naar buiten uitdraagt over wie ze zijn en wat ze doen

Wat is het doel van een marketingcommunicatieplan op de korte termijn?

Het behalen van doelstellingen door middel van communicatiemiddelen

Wat is het belang van het definiëren van de markt voor een bedrijf?

Om vast te stellen wie de concurrenten zijn en om de marktomvang te bepalen

Wat wordt beschreven in een operationeel plan van een marketingplan?

Hoe de strategische keuzes vertaald worden naar concrete acties

Wat is het verschil tussen een ondernemingsplan en een marketingplan?

Een ondernemingsplan richt zich op de grote lijnen van het bedrijf, terwijl een marketingplan ingaat op hoe commerciële doelstellingen worden behaald

Welke factor wordt meestal niet beschouwd als onderdeel van de prijs van een product of dienst?

Merknaam

Wat is de belangrijkste functie van de promotie binnen de marketingmix?

Het product onder de aandacht van de doelgroep te brengen

Wat is het doel van de distributie binnen de marketingmix?

Het product beschikbaar te maken voor de consument

Welk aspect van een product is het minst relevant voor de marketingmix?

Gewicht

Welk marketingmixinstrument is het meest gericht op de interne organisatie van een bedrijf?

Personeel

Wat is de naam voor de 5 elementen van de marketingmix?

De 5 P's

Wat antwoordt de missie van een bedrijf op?

Wie zijn we?

Wat omvat het marketingcommunicatieplan?

Analyse, doelstellingen, doelgroep en briefing

Wat is het belangrijkste verschil tussen een ondernemingsplan en een marketingplan?

Ondernemingsplan richt zich op de grote lijnen voor het bedrijf, terwijl een marketingplan focust op het behalen van commerciële doelstellingen.

Wat omvat een operationeel plan in het algemeen?

Strategische keuzes, kosten en opbrengsten

Waarom is het definiëren van de markt waarin een bedrijf actief is belangrijk?

Om te weten wie de concurrenten zijn en de grootte van de markt te kunnen beoordelen.

Waarom wordt vrijwel elk plan gestart met een analyse van de uitgangssituatie?

Om inzicht te krijgen in wat er buiten het bedrijf gebeurt en binnen de marketingcommunicatieactiviteiten.

Test your knowledge on aspects like customer service, goal setting in business plans, and components of a marketing communication plan. Explore topics such as customer interactions, company objectives, and short-term marketing strategies.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Business Plan Introduction
10 questions
Business Plan Elements Quiz
19 questions
Business Plan Quiz
16 questions

Business Plan Quiz

FavorableLynx avatar
FavorableLynx
Use Quizgecko on...
Browser
Browser