Biologie Hoofdstuk 13: Amfibieën en Reptielen

CharmingAspen avatar
CharmingAspen
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Hoe ademen amfibieën?

Door middel van keelademhaling

Wat is een algemeen kenmerk van amfibieën met betrekking tot hun huid?

Rijk aan klieren en slijmproductie

Wat is de betekenis van 'Amphi bios' in de context van amfibieën?

Dubbel leven

Wat is een van de manieren waarop amfibieën overleven in koelere gebieden?

Aestivatie

Wat is de voornaamste bron van ademhaling voor amfibieën tijdens het larvale stadium?

Kieuwen

Hoe vullen amfibieën hun longen?

Door keelademhaling

Wat is de ademingsmethode van reptielen?

Huidademhaling

Wat kenmerkt de levenswijze van zoetwateramfibieën?

Vermijd temperatuurextremen en droogte

Wat is de voornaamste voedselbron voor volwassen amphibia en salamanderlarven?

Levende prooien

Hoe worden eieren van kikkers en padden beschermd?

Omgeven door geleilagen

Wat is een opvallend kenmerk van landsalamanders?

Vooral 's nachts actief

Wat is het belangrijkste verschil tussen kikkers en padden?

Lichaamsbouw

Hoe nemen wormsalamanders zuurstof op?

'Huidademhaling'

'Wat is de voornaamste bedreiging voor amphibia en salamanders?'

'Klimaatverandering'

'Wat is een opvallend kenmerk van watersalamanders?'

'Geen ontwikkeling tijdens de larvale fase'

'Hoe worden eitjes van landsalamanders bevrucht?'

'Inwendig via de eileiders'

Wat is een typische verdedigingsstrategie van vuursalamanders?

Afgooien van de staart als afleiding voor predatoren

Wat is het voornaamste doel van de 'taptum lucidum' bij kikkers en padden?

Het verbeteren van het nachtzicht

Study Notes

Ademhaling bij amfibieën

 • Amfibieën ademen door middel van huidademhaling, longen en kieuwen.
 • In het larvale stadium is de voornaamste bron van ademhaling de kieuwen.
 • Amfibieën vullen hun longen door lucht in te ademen door de mond en keel.

Kenmerken van amfibieën

 • Een algemeen kenmerk van amfibieën is dat zij een permeabele huid hebben.
 • De term 'Amphi bios' betekent 'dubbele levenswijze', omdat amfibieën zowel op land als in water leven.
 • Landsalamanders hebben een opvallend kenmerk: hun lichaam is aangepast aan het leven op land.
 • Watersalamanders hebben een opvallend kenmerk: zij hebben een slanke, gestroomlijnde lichaamsvorm.

Overleven in verschillende gebieden

 • Amfibieën overleven in koelere gebieden door het produceren van antivriesstoffen.
 • Zoetwateramfibieën hebben een levenswijze aangepast aan het leven in zoet water.

Voeding

 • De voornaamste voedselbron voor volwassen amphibia en salamanderlarven is insecten.

Voortplanting

 • Eieren van kikkers en padden worden beschermd door een slijmlaag.
 • Eitjes van landsalamanders worden bevrucht door directe bevruchting.

Verdediging

 • Vuursalamanders hebben een typische verdedigingsstrategie: zij produceren een toxine om roofdieren af te schrikken.
 • Het voornaamste doel van het 'taptum lucidum' bij kikkers en padden is om licht te reflecteren en zo roofdieren af te schrikken.

Algemeen

 • De voornaamste bedreiging voor amphibia en salamanders is het verlies van habitat en klimaatverandering.
 • Het belangrijkste verschil tussen kikkers en padden is de vorm van hun lichaam en het aantal eieren die ze leggen.

Dit is een quiz over de kenmerken, levensstijl en evolutie van amfibieën en reptielen. De quiz behandelt onderwerpen zoals de overgang van water naar land, voortplanting, lichaamskenmerken en aanpassingen aan verschillende leefomgevingen.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Animal Kingdom
73 questions

Animal Kingdom

NourishingRoseQuartz avatar
NourishingRoseQuartz
Life Cycle of Amphibians 5
7 questions

Life Cycle of Amphibians 5

StimulativeForethought avatar
StimulativeForethought
Use Quizgecko on...
Browser
Browser