Austrian Annexation in 1938

GratifyingProtagonist avatar
GratifyingProtagonist
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Kdy bylo Rakousko začleněno do říše?

Březen 1938

Kolik žup mělo nové župní uspořádání Rakouska?

7

Kdo byl jmenován místodržícím pro Ostmark?

Arthur Seyss-Inquart

Který koncept spojený s Rakouskem se objevil až v roce 1943?

První oběť

Které území bylo začleněno do Reichsgau Oberdonau?

Slovensko

Co bylo následkem Kristallnacht na počátku listopadu 1938?

Vyvlastňování židovského majetku

Kolik procent pracovní síly bylo nuceně nasazeno v roce 1944?

36 %

Kolik členů měla NSDAP v Rakousku?

700.000

Jaké byly ambivalentní postoje církví v Rakousku vůči nacismu?

Římskokatolické i evangelické církve

Kdo měl ohlas i mimo Rakousko s hnutím spannovců?

Othmar Spann

Study Notes

Anšlus Rakouska

 • Osa - konec italské podpory (říjen 1936)
 • Plán anexe, tzv. Hossbachův protokol (listopad 1937)
 • Únor 1938: schůzka Hitler - Schuschnigg - pokus o obranu vyhlášením referenda na 13/3/1938
 • 11/3/1938: Hitler referendu předchází vstupem armády
 • 13/3/1938: Rakousko začleněno do říše (anšlus)
 • Koncept první oběti (1943) → Rakousko po válce nepřišlo o svou svrchovanost, bylo pouze okupováno

Župní uspořádání Rakouska

 • Ostmark, resp. od 1942 Alpen-Donau-Reichsgaue
 • 7 žup, dvě hraničily s územím Protektorátu
 • Reichsgau Oberdonau - Horní Rakousko + Českokrumlovsko a Kaplicko
 • Reichsgau Niederdonau - Dolní Rakousy + Slovensko + Morava + Čechy

Rakousko po anšlusu

 • Anšlus potvrzen dubnovými volbami (99 % pro)
 • Arthur Seyss-Inquart jmenován místodržícím pro Ostmark
 • Perzekuce starých elit, část anšlus přivítala
 • Perzekuce Židů (Kristallnacht 9-10/11/1938)
 • Hospodářská konjunktura a (zbrojní) modernizace
 • Arizace židovského majetku, vyvlastňování
 • Růst osobních příjmů, příznivá sociální politika
 • Měnová konverze výhodná pro Altreich
 • Nízká nezaměstnanost, ale nuceně nasazení pracovníci (1944 až 36 % pracovní síly)

Rakušané a nacismus

 • Podíl na populaci Třetí říše: 8 %
 • NSDAP → 700.000 členů (8,2 %)
 • SS a policie → 20 %
 • Koncentrační tábory → 40 %
 • Mauthausen-Gusen
 • Ambivalentní postoje církví
 • Slovinská otázka v jižních župách
 • Hnutí odporu (O5 = OE) - minimální
 • Levice - církev - spannovci (Othmar Spann) a jejich ohlas i mimo Rakousko

Learn about the events leading up to Austria's annexation into the Third Reich in March 1938, including the Hossbach Protocol, the meeting between Hitler and Schuschnigg, and the incorporation of Austria into the Reich. Understand Austria's situation during and after World War II.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser