Atom Structure: Understanding the Basic Components

WondrousXylophone avatar
WondrousXylophone
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Quins àtoms són els principals constituents de les biomolècules?

O, C, H, i N

Què és una biomolècula?

Un grup de dos o més àtoms units per enllaços químics forts

Què és veritat respecte a les biomolècules inorgàniques?

No poden ser sintetitzades pels éssers vius

Quins biomolècules són sintetitzades pels éssers vius?

Biomolècules orgàniques

Què és la unitat estructural i funcional de tots els éssers vius?

La cèl·lula

Què passa amb les cèl·lules del cos cada 7 anys?

Canvien

Què és la partícula més petita en què un element pot ser dividit sense perdre les seves propietats químiques?

Àtom

Quins són els constituents del nivell subatòmic?

Protons, neutrons i electrons

Quin és el terme que es refereix a la part més petita de la matèria que encara és aquell material?

Molècula

Quins són els tipus de molècules que sintetitzen els éssers vius?

Orgàniques i bioquímiques

Què és la característica comuna de les molècules inorgàniques?

Són electriènement neutres i suficientment estables

Quina és la partícula que forma part d'un sistema químic?

Àtom

Test your knowledge of the basic components of matter, from atoms to subatomic particles. Learn about the properties of atoms, molecules, and the relationships between protons, neutrons, and electrons.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser