Araling Panlipunan 7: Kolonyalismo at Imperialismo

AdulatoryRisingAction avatar
AdulatoryRisingAction
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Anong patakaran ang ipinatupad ng mga Dutch sa Indonesia?

Divide and rule policy

Ano ang kahulugan ng Sphere of Influence?

Pagkontrol ng isang estado sa aspetong politikal at ekonomiya

Kailan nagsimula ang pagkawala ng kontrol ng China sa kanyang bansa?

Sa Unang Digmaang Opyo (1839-1842)

Anong patakaran ang ipinatupad sa mga Amerikano sa mga bansang Asyano?

Open Door Policy

Ano ang dahilan ng pagkawala ng kontrol ng China sa kanyang bansa?

Ang pagkatalo ng China sa Unang Digmaang Opyo

Ano ang kahulugan ng Imperyalismo?

Ang pag-angkin ng isang bansa sa ibang bansa

Ano ang ibig sabihin ng 'Cold War'?

Kompetisyon sa pagitan ng mga ideolohiya ng Soviet Union at United States

Ano ang paglago ng komunismo sa mundo?

Ang paglaganap ng mga ideolohiya ng komunismo sa mundo

Ano ang pangunahing layunin ng pagtatag ng United Nations?

Ang pagkakaisa ng mga bansa sa isang organisasyon

Ano ang kahulugan ng ideolohiya?

Isang ideya o kaisipan na pamantayang sinusunod ng mga mamamayan

Saang lugar umusbong ang Confucianismo?

Shandong, China

Ano ang mga epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig?

Pagkamatay at pagkasira, displaced persons/refugees, kompetisyon sa mga bagong kapangyarihan

Ano ang naging resulta ng Kasunduang Kanagawa sa Japan?

Nabuksan ang dalawang daungan ng bansa para sa mga barkong Amerikano

Sino ang nasyonalistang pinuno ng Vietnam na nakipaglaban sa mga kolonyal na puwersa?

Ho Chi Minh

Anong sistema ng pang-ekonomiya ang ipinatupad ng mga Dutch sa Indonesia?

Culture system

Anong pangyayari sa Pilipinas ang nakapagpapalawak sa ideya ng nasyonalismo?

Ang Pagbukas ng Pilipinas sa Pandaigdigang Kalakalan

Anong bansa ang naging kolonya ng Britain simula ng matalo ito sa digmaan?

Myanmar (Burma)

Sino ang nagtatag ng unang pamahalaang Burmese noong 1937?

Ba Maw

Test your knowledge on Kolonyalismo at Imperialismo in Araling Panlipunan 7, covering topics such as Merkantilismo, Gobernador Heneral, and Divide and Rule policy. Take this quiz to assess your understanding of the colonization and imperialism in Southeast Asia.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser