Anton Bernolák and the Standardization of Slovak Language

FlexibleLawrencium avatar
FlexibleLawrencium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Slovenské národné hnutie 18.-19. storočie 18. storočia bola dlhodobý proces, boj Slovákov o zjednotenie a povznesenie. Hlavný cieľ bol absencia spisovného ______.

jazyka

Na čele hnutia boli národný ______.

buditelia

Vzdelanci boli hlavne ______.

kňazi

Nejednotnosť Slovákov hlavne v – náboženstve a používaní ______.

jazyka

Katolíci používali slovenské nárečia a ______.

latinčinu

Na úradoch sa používala ______.

Maďarčina

Anton ______ vydal dielo Jazykovedná-kritická rozprava o slovenských písmenách. Prvý raz bola kodifikovaná spisovná slovenčina (západo-slovenské nárečie) Kodifikácia- spísanie a zjednotenie pravidiel. Diela Slovenská gramatika, etymológia slovanských slov, slovník Česko-Latinsko-Uhorsko-Nemecký.

Bernolák

______čina sa neujala – evanjelici používali Biblickú Češtinu napriek tomu bol prvý človek ktorému sa podarilo kodifikovať slovenský jazyk zásluhou ______cov sa vytvorili priaznivé podmienky pre ďalší pohyb v nasledujúcom období 2. fáza.

Bernolákov

Začiatok 19. storočia snaha maďarských politikov o zmenu mnohonárodného Uhorska na jednonárodnú krajinu každý mal ovládať maďarčinu a hlásiť sa k Maďarskej národnosti mnoho ľudí sa pomaďarčilo očakávajúc zmeny v spoločenskom živote Spolupráca Maďarizácia- prinútila katolíckych a evanjelických kňazov spolupracovať Evanjelický vzdelanci považovali Slovákov za súčasť ČS kmeňa Spoločné ciele- zvýšenie kultúry a vzdelanosti, dôraz na históriu Slovanov a VM Založenie spolkov Almanach Zora- v bernolákovskej slovenčine a biblickej češtine Najvýznamnejší básnik bernolákovského hnutia bol Ján Hollý, napísal diela Svätopluk a Cyrilo-Metodiáda. Bol to katolícky kňaz- oslepol pri požiare fary 2. fáza národného hnutia centrá- mestá pri Dunaji (Budín- Buda a Pešť) rozvíjanie vzťahov podporovala skupina katolíckeho učenca Martina Hanuliaka v Pešti pôsobil evanjelický kňaz Ján Kollár P. J. Šafárik Myšlienky o slovanskej jednote sa rýchlo šírili Maďari a Rakúšania považovali ideu slovanskej vzájomnosti nebezpečnú pre celistvosť monarchie a začali stúpencov prenasledovať 3. fáza.

maďarizácia

Študenti evanjelického lýcea (stalo sa hlavným centrom 3. fázy) Študovali slovenské dejiny a jazyky Vynikal Ľudovít ______ (jeho stúpenci sa nazývajú štúrovci) Bol výborným žiakom a neskôr aj učiteľom V tomto období v Uhorsku sílila maďarizácia Na čele maďarského hnutia stál Lajos Kossuth Bol zástancom hesla ,,jedna reč- jeden národ´´ Maďarský jazyk sa systematicky zavádzal do školstva Maďarská vrchnosť zakázala Ľ. ______ovi prednášať na lýceu Jeho žiaci sa postavili zaňho na protest Ich protest sprevádzala pieseň Nad Tatrou sa blýska ktorú napísal Janko Matúška Uzákonenie spisovnej slovenčiny ______ovci verili, že ľudí môže spojiť len jeden jazyk 1843- Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a Ľudovít ______ vytvorili spisovnú slovenčinu za základ gramatiky postavili postavili stredoslovenské nárečie 1845- Ľ. ______ vydal dielo Nárečia slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí Vypracoval gramatické pravidlá Náuka.

Štúr

Learn about Anton Bernolák and his contributions to the standardization of the Slovak language through his works such as 'Jazykovedná- kritická rozprava' and 'Slovenská gramatika'. Explore the codification of the written Slovak language and Bernolák's phonetic-based approach to grammar.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Anton Chekhov's 'Misery' Quiz
10 questions
Anton van Leeuwenhoek
5 questions

Anton van Leeuwenhoek

ClearedConsciousness2470 avatar
ClearedConsciousness2470
Anton van Leeuwenhoek
5 questions

Anton van Leeuwenhoek

ClearedConsciousness2470 avatar
ClearedConsciousness2470
The Proposal by Anton Chekhov Scene Summary
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser