quiz image

Ancient Greek Philosophy

bita bilqis avatar
bita bilqis
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Pre-Sokratik filozoflar ile birlikte Yunan dünyasında başlayan düşünce devriminin hangi açılardan farklılaştığını sağlar?

Logos kavramının geliştirilmesi

Antik Yunan dünyasında başlayan düşünce devriminin temel nedeni nedir?

Rasyonel açıklamalar getirme çabası

Antik Yunan felsefesinin ruhuna ilişkin daha derin bir kavrayışa ulaşmak için hangi kavramları incelemek gerekir?

Mit ve logos

Yunan filozoflarının amacı nedir?

Gerçeği anlamaya ve açıklamaya yönelik yeni bir tavır alınması

Antik Yunan dünyasında başlayan düşünce devriminin sonucu nedir?

Rasyonel açıklamaların getirilmesi

Antik Yunan felsefesinin temelini oluşturan nedir?

Logos kavramının geliştirilmesi

Antik Yunan felsefesinde kurulan düşünsel devrimin sonucu nedir?

Rasyonel açıklamaların geçerli hale getirilmesi

Antik Yunan felsefesinde gerçekleştirilen kırılmanın temel nedeni nedir?

Mitolojik açıklamaların yerine rasyonel açıklamalar getirme çabası

Pre-Sokratik filozofların katkıları nelerdir?

Yunan dünyasında düşünce devrimi başlamıştır

Antik Yunan felsefesindeki kırılmanın sonucu hangi kavramların önem kazandığını gösterir?

Mitos ve Logos

Antik Yunan felsefesinde kurulan düşünsel devrimin özellikleri nelerdir?

Rasyonel açıklamaların geçerli hale getirilmesi

Antik Yunan felsefesinin ruhuna ilişkin daha derin bir kavrayışa ulaşmak için hangi yöntemler gerekir?

Mitos ve Logos kavramlarının incelenmesi

İnsanlık tarihindeki en etkili kırılmalardan biri hangi dönemde gerçekleşmiştir?

Antik Yunan’daki felsefenin başlangıcında

Pre-Sokratik filozofların katkıları hangi alanda olmuştur?

Rasyonel açıklamaların getirilmesi

Antik Yunan dünyasında başlayan düşünsel devrimin temel nedeni nedir?

Geleneksel açıklamaların yerine rasyonel açıklamaların getirilmesi

Logos ve mitos kavramları arasındaki fark nedir?

Logos rasyonel açıklamaları, mitos ise din kaynaklı açıklamaları ifade eder.

Antik Yunan felsefesinin ruhuna ilişkin daha derin bir kavrayışa ulaşmak için hangi kavramları incelemek gerekir?

Logos ve mitos kavramlarını

Düşünsel devrimin sonucu hangi sonucu gösterir?

Rasyonel açıklamaların artması

Study Notes

Antik Yunan Felsefesinin Başlangıcı

  • İnsanlık tarihindeki en etkili ve önemli kırılmalardan biri felsefenin Antik Yunan’daki başlangıcında gerçekleşmiştir.
  • Bu dönemde Yunan filozoflarının iki dönemi birbirinden ayıran noktada durduğunu görmek mümkündür.

Düşünsel Devrim

  • Pre-Sokratik filozoflarla birlikte Yunan dünyasında başlayan “düşünsel devrim”in temel nedeni, gerçeği anlamaya ve açıklamaya yönelik yeni bir tavır alınmıştır.
  • Bu tavır, geleneksel olarak kabul edilmiş olan mit ve din kaynaklı açıklamaların yerine rasyonel açıklamalar getirme çabası olarak özetlenebilir.

Mitos ve Logos

  • Mitos ve logos kavramları ile birlikte Yunan dünyasında yeni bir evren tahayyülü ortaya edilmiştir.
  • Bu kavramlar, geleneksel açıklamaların yerine rasyonel açıklamalar getirme çabası olarak değerlendirilebilir.
  • Mitos ve logos arasındaki etkileşim, Antik Yunan felsefesinin ruhuna ilişkin daha derin bir kavrayışa ulaşmamıza yardımcı olur.

This quiz explores the beginning of philosophy in Ancient Greece, a turning point in human history. Discover how Pre-Socratic philosophers brought about an intellectual revolution, rejecting traditional mythological explanations and seeking new ways to understand truth.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Philosophy of Heraclitus and Parmenides
30 questions
Plato's Socratic Ethics
10 questions
La Filosofía de Sócrates
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser