Acute Hepatitis: Definitie, Kliniek en Diagnostiek

MesmerizingPolynomial avatar
MesmerizingPolynomial
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat is het meest voorkomende transmissiemiddel voor hepatitis C?

Bloed-bloed contact

Welke van de volgende testresultaten is een marker van actieve hepatitis D (delta) infectie?

PCR HDV RNA

Wat is het meest kenmerkende klinische presentatie van hepatitis E bij zwangere vrouwen?

Icterus (geelzucht)

Welke van de volgende opties vertegenwoordigt de meest voorkomende bron van besmetting met hepatitis E?

Consumptie van besmet voedsel

Welke van de volgende testresultaten zijn NIET protectief voor hepatitis C?

HCV-antistoffen

Wat is de definitie van acute hepatitis?

Een ontsteking van de lever die minder dan 6 maanden duurt en resulteert in fors gestegen transaminasen

Wat zijn de algemene biochemische kenmerken van acute hepatitis?

Fors gestegen transaminasen (AST, ALT)

Wat kan acute hepatitis soms evolueren naar als het niet geneest binnen 6 maanden?

Chronische hepatitis

Hoe wordt de kliniek van acute hepatitis omschreven?

'Grieppaal syndroom' dat altijd polysymptomatisch is

Wat is een mogelijke complicatie van acute hepatitis?

Geelzucht als gevolg van hoge bilirubinewaarden

Deze quiz bespreekt de definitie, klinische aspecten, algemene biochemische kenmerken, etiologie, specifieke vormen en diagnostiek van acute hepatitis, inclusief complicaties zoals acuut leverfalen. De leerstof komt uit een medisch boek en behandelt pagina's 311-316.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser