Acid-Base Definitions in Veterinary Medicine

MatchlessPromethium avatar
MatchlessPromethium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

31 Questions

Pankreasın endokrin kısmında hangi hücrelerden glucagon salgılanır?

Alfa hücrelerinden

Ekzokrin kısmı tubulo-alveolar bez yapısında olan ve sindirimle ilgili salgı üreten pankreasın hangi oranını oluşturur?

%82'sini

Pankreasın inorganik kısmı hangi sulu salgıyı salgılar ve bu salgı ne işe yarar?

Bikarbonat içeren sulu salgı; mideden gelen asit kimusun nötralizasyonunu sağlar.

Pankreasın organik kısmı kaç tane enzim grubunu içerir?

4

Hangisi pankreasın salgıladığı bir amilolitik enzimdir?

Amilaz

Hangi enzim yağları yağ asitleri ve gliserine parçalar?

Lipazlar

Proteolitik enzimlerden hangisi peptonları polipeptidlere, dipeptidlere ve aminoasitlere parçalar?

Tripsin

Karboksipolipeptidaz hangi maddelere kadar proteinleri parçalar?

Aminoasitlere

Ribonükleaz hangi maddeleri parçalar?

RNA ve DNA'yı mononükleotidlere

Sinirsel kontrol ile pankreas salgısının oluşmasında, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bütün evrelerden etkilenir.

Karaciğerin hangi görevlerinden biri plazma proteinlerinin amino asitlerine parçalanmasıdır?

Metabolizma ile ilgili görevleri

Vagus ve n. splanchnicus hangi evrede sorumludur?

Sefalik evre

Hangi hormonlar pankreas salgısını etkilemektedir?

Sekretin, kolesistokinin-pankreozimin (CCK-PZ), gastrin

Karaciğerin hangi fonksiyonu bağırsaktan emilen zehirlerin sülfirik aside bağlanarak biyotransformasyonunu içerir?

Metabolizma artık ürünlerinin dışarı atılmasına yardım fonksiyonu

Hangisi sefalik evrede sorumlu olan bir uyarımdır?

Besinlerin görülmesi

Hangi hormon kan pıhtılaşma faktörlerinin çoğunun yapımına katkı sağlamaktadır?

Heparin

Karaciğer hangi şekilde kan yapımına katkı sağlayabilir?

Kan hücrelerinin yapımı

"Ürik asitin allatoine dönüşümü" hangi görevle ilişkilidir?

Aa’lerden plazma proteinlerinin yapımı

Bir çözeltide hidrojen iyonlarını (H+) serbest bırakan ve bu yolla çözeltinin pH' sını düşüren maddeye ne ad verilir?

Kuvvetli asit

Aşağıdaki maddelerden hangisi asidik bir çözeltide bulunabilir?

NH3

Vücut sıvılarında hidrojen iyonu konsantrasyonunu belirtmek için hangi sembol kullanılır?

H+

pH'ın negatif logaritması aşağıdaki denklemin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

$pH = -log(H+)$

Kuvvetli bir bazın çözeltisinde aşağıdaki maddelerden hangisi bulunabilir?

$OH-$

Zayıf bir asidin çözeltisinde aşağıdaki maddelerden hangisi bulunabilir?

$H2CO3$

Vücuttaki asit-baz dengesini sağlayan kimyasal tampon sistemleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Primer Sodyum fosfat – Sekonder Sodyum fosfat (H2PO-4/HPO42-)

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik olarak önemli bir tampon sistemidir ve hem volatil hem de nonvolatil asitleri tamponlar?

İntrasellüler proteinler (Hpr/Pr-)

Vücut sıvılarındaki pH'ın 7.35-7.45 arasında tutulmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Kimyasal (Asit-Baz) Tampon Sistemleri

Hangisi vücudun tamponlama kapasitesinin %53'ünü oluşturan bir tampondur?

Hemoglobin tampon sistemi (HbH/Hb-)

Vücuttaki pH değişikliklerini önleyemez ve karbondioksit seviyesinin yükselmesi veya düşmesi durumunda ekstraselüler sıvılarda pH değişikliklerini önleyemez. Bu bilgi aşağıdaki tampon sistemlerinden hangisi için geçerlidir?

Karbonik Asit - Potasyum Bikarbonat Tampon Sistemi

'intrasellüler proteinler' hangi tipte bir tamponlama yapar?

Asit proteinler - alkali proteinler

'Primer Sodyum fosfat – Sekonder Sodyum fosfat' vücuttaki asit-baz dengesini koruyan hangi süreçte etkilidir?

Karbondioksit seviyesinin yükselmesi veya düşmesi durumunda ekstraselüler sıvılarda pH değişikliklerini önleme

Study Notes

Pankreasın Yapısı ve Fonksiyonları

 • Pankreasın endokrin kısmı, glucagon salgılayan hücrelerden oluşur.
 • Ekzokrin kısmı, sindirimle ilgili salgı üreten tubulo-alveolar bez yapısında olup, pankreasın %90'ını oluşturur.
 • Pankreasın inorganik kısmı, bikarbonat içeren bir sulu salgı yapar, bu salgı, yemek borusunda asidik gıdaların nötralize edilmesi için kullanılır.

Pankreasın Enzimleri

 • Pankreasın organik kısmı, 8 tane enzim grubunu içerir.
 • Amilozitik enzimlerden biri, amilazdır.
 • Lipaz, yağları yağ asitleri ve gliserine parçalar.
 • Proteolitik enzimlerden biri, tripsindir, peptonları polipeptidlere, dipeptidlere ve aminoasitlere parçalar.
 • Karboksipolipeptidaz, proteinleri polipeptidlere ve aminoasitlere parçalar.
 • Ribonükleaz, RNA'yı parçalar.

Pankreas Salgısının Kontrolü

 • Sinirsel kontrol ile pankreas salgısının oluşmasında, vagus ve n. splanchnicus sorumluysa, ekzokrin salgılamayı uyarır.
 • Hormonlar, pankreas salgısını etkilemektedir, örneğin, kolecistokinin, pankreasın external sekresyonunu uyarır.

Karaciğerin Fonksiyonları

 • Karaciğerin bir görevi, plazma proteinlerinin amino asitlerine parçalanmasıdır.
 • Karaciğer, biyotransformasyonu gerçekleştirerek, bağırsaktan emilen zehirlerin sülfirik aside bağlanmasını sağlar.
 • Karaciğer, kan yapımına_contributing factor olarak yardımcı olur.

Asit-Baz Dengesi

 • Vücut sıvılarında hidrojen iyonu konsantrasyonunu belirtmek için pH sembolü kullanılır.
 • pH'ın negatif logaritması, pH = -log[H+] olarak ifade edilir.
 • Kuvvetli bir bazın çözeltisinde, hidroksit iyonu (OH-) bulunur.
 • Zayıf bir asidin çözeltisinde, hidrojen iyonu (H+) bulunur.
 • Vücuttaki asit-baz dengesini sağlayan kimyasal tampon sistemleri arasında, bikarbonat-tampon sistemi, fosfat-tampon sistemi, protein-tampon sistemi bulunur.

This quiz covers the definitions of acids and bases in veterinary medicine. It includes explanations of how acids release hydrogen ions and lower the pH of a solution, as well as how bases act as proton acceptors. The quiz also discusses strong acids and bases.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser